Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Geografia

Etykiety

Azot, Cyrkulacja, molekuła azotu, Nitryfikacja, Denitryfikacja, Bakterie nitryfikacyjne, bakterie azotowe, brodawki korzeniowe, motylkowatych, amoniak, materiał organiczny, azotyn, azotan, gleba, atmosfera, wiązanie kowalencyjne, geografia fizyczna, biologia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Obieg azotu w przyrodzie

 • Wiązanie azotu w glebie
 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Dekompozycja (rozkład)
 • Większość z żyjących organizmów nie jest zdolna do bezpośredniego wykorzystania azotu z atmosfery, ponieważ dwa atomy cząsteczki azotu związane są potrójnym wiązaniem kowalencyjnym, dzięki czemu cząsteczka ta jest bardzo stabilna.
 • Bakterie glebowe, wiążące cząsteczki azotu, potrafią przekształcić azot atmosferyczny w amoniak.
 • Bakterie żyjące w brodawkach korzennych potrafią przekszałcić azot atmosferyczny w amoniak, który następnie wbudowuje się w substancje organiczne rośliny. Występowanie brodawek korzennych jest charakterystyczne głównie dla roślin motylkowych, takich jak lucerna, soja, fasola i groch.
 • Nitryfikujące bakterie glebowe, wykorzystując amoniak wytworzony przez wiążące azot bakterie glebowe, przekształcają go w azotyny, a następnie w azotany. Azotany są najważniejszym źródłem azotu dla roślin.
 • Denitryfikacyjne bakterie glebowe przekształcają jony azotanowe w cząsteczki azotu, które następnie są uwalniane do atmosfery. Nadmierny wzrost bakterii denitryfikacyjnych obniża zawartość azotu w glebie, co może być niekorzystne dla roślin.

N₂ z atmosfery

N₂-wiązanie w brodawkach korzeniowych

N₂-wiązanie w glebie

Nitryfikacja

Denitryfikacja

Animacja

 • Wiązanie azotu w glebie
 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Dekompozycja (rozkład)
 • N₂
 • NH₃
 • NO₃⁻

Narracja

Azot pierwiastkowy obecny jest w znacznej ilości w atmosterze ziemskiej, jednak ani rośliny, ani zwierzęta nie są zdolne do jego przyswajania.

Wolny azot z powietrza wiązany jest przez tzw. bakterie azotowe, żyjące swobodnie w glebie lub symbiotycznie z roślinami bobowatymi.

Bakterie azotowe przetwarzają azot pierwiastkowy w amoniak, z którego w procesie nitryfikacji powstają azotany.

Azotany są dla roślin najważniejszym źródłem azotu.

Zwierzęta pozyskują azot spożywając rośliny. Pierwiastek ten powraca do gleby różnymi drogami.

Po pierwsze, w zachodzących u zwierząt procesach wydalania powstaje amoniak, mocznik i kwas moczowy, po drugie zaś amoniak jest wtórnie generowany przez wyspecjalizowane bakterie w trakcie procesów gnilnych po śmierci organizmów żywych.

Część powstałego ponownie amoniaku uwalnia się do atmosfery, a część jest od razu przekształcana przez bakterie nitryfikacyjne do azotanów, które są pożytkowane przez rośliny.

Nadmiar azotanów pochodzących z procesu nitryfikacji przekształcany jest w gazowy azot w procesie denitryfikacji, realizowanym przez liczne mikroorganizmy. Azot w tej postaci jest nieprzyswajalny dla fauny i flory.

Bakterie denitryfikacyjne żyją głównie w glebie w warunkach niedoboru tlenu. Ich liczbę można zmniejszyć przy pomocy orki i innych zabiegów uprawy roli.

Azot, uwolniony do atmosfery podczas denitryfikacji, jest ponownie przekształcany przez bakterie azotowe: w ten sposób powstaje obieg azotu i jego związków w biosferze.

Powiązane treści

Amoniak (NH₃)

Bezbarwny gaz o intensywnym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, czego efektem jest woda amoniakalna.

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Azotan (NO₃⁻)

Azotany są krystalicznymi substancjami, stanowiącymi najważniejsze źródło azotu dla roślin.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Żabnica

Ryba o dziwacznym wyglądzie do zdobycia łupu używa świetlistego wabika. Animacja prezentuje jego działanie.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Animacja prezentuje rozmieszczenie różnych typów gleb na Węgrzech.

Added to your cart.