Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Historia

Etykiety

Babilon, Babel, Mezopotamia, Marduk, Koldewey, Wiszące ogrody Semiramidy (wiszące ogrody Babilonu), Isztarowa brama, Eufrates, Cuda świata starożytnego, Irak, kościół, Świątynia dzielnicy, Asyryjczycy, fortyfikacja, Imperium Perskie, Aleksander Wielki, państwo-miasto, budynek, struktura, ozdobna brama, imperium, mur obronny, gliny cegły, pałac, królewski, pobyt, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Nad jaką rzeką leżało miasto Babilon?
 • Kto założył dawne Imperium Babilońskie?
 • Kto był głównym bogiem Babilonu?
 • W którym wieku panował Hammurabi?
 • Jaka była całkowita długość zewnętrznych murów miasta?
 • Jaka była wysokość Bramy Isztar?
 • Które zwierzę nie jest przedstawione na ozdobnych murach Babilonu?
 • Według Herodota, ile wież zostało zbudowanych wzdłuż murów Babilonu?
 • Jaki był kolor glazurowanych cegieł, które pokrywały ściany Babilonu?
 • Ile jest takich budowli, które związane są z Babilonem, i które zalicza się do cudów starożytnego świata?
 • Na terenie którego dzisiejszego kraju znajdował się starożytny Babilon?
 • Z czego zrobione były drzwi Bramy Isztar?
 • Jak nazywał się otoczony osobnym murem obszar miasta, na którym stał ziggurat?
 • Która z budowli nie znajdowała się w starożytnym Babilonie?
 • Czy to prawda, że mury Babilonu zostały wymienione jako jeden z cudów starożytnego świata?
 • Za którego z władców ukończono budowę Bramy Isztar?
 • Jaka budowla znajdowała się w dzielnicy świątyni Babilonu?
 • W którym wieku Brama Isztar uzyskała swoją ostateczną formę?
 • Czy to prawda, że dokładna lokalizacja wiszących ogrodów nie jest znana?
 • Której bogini poświęcona była najbardziej monumentalna i najbardziej zdobiona brama w Babilonie?
 • Którym imperium rządził Nabuchodonozor II?
 • Gdzie mieściło się miasto Babilon?
 • Co znaczy ‘Bab-ili’?
 • Który król asyryjski zniszczył Babilon?
 • Jaką nazwę nosiła droga, przy której znajdowała Bramy Isztar?
 • Gdzie obecnie znajduje się zrekonstruowana Brama Isztar?
 • Jak nazywa się typ świątyni charakterystyczny dla architektury sakralnej Mezopotamii?
 • Która biblijna budowla ma związek z zigguratem w Babilonie?
 • Jakiemu bóstwu był poświęcony należał babiloński ziggurat?
 • Jakiemu bóstwu poświęcona była dzielnica świątyni Babilonu?
 • Czego boginią NIE była Isztar?

Sceny

Babilon

Starożytne miasto Babilon zostało zbudowane na obu brzegach rzeki Eufrat, w Mezopotamii. Pradawna osada mogła istnieć tam już w IV tysiącleciu p.n.e. Pierwsza wzmianka o Babilonie, jako głównym miejscu kultu boga Marduka, pochodzi ze źródła historycznego z XXIV wieku p.n.e. Jedną z pierwszych nazw miasta było Bab-ili, co oznacza "brama boga". Biblijna nazwa Babel pochodzi natomiast z hebrajskiej nazwy Babilonu.

Bardziej szczegółowe badania archeologiczne rozpoczęły się na początku XX wieku, pod kierownictwem, niemieckiego archeologa Roberta Koldeweya. Obecnie, już na terenie dzisiejszego Iraku, w pobliżu miasta Hilla na południe od Bagdadu, większość ruin starożytnego miasta została odkopana i niektóre budynki zostały zrekonstruowane.

Brama Isztar

Babilon był otoczony podwójnymi murami obronnymi. W murze zewnętrznym znajdowało się kilka bram, z których największą i najwspanialszą była Brama Isztar. Brama ta otwierała drogę procesyjną prowadzącą do dzielnicy świątyni w centrum miasta.

Isztar była boginią akadyjsko-babilońskiego panteonu, boginią roślin i zwierząt, miłości, płodności i macierzyństwa, ale także waśni i wojen.

Budowa legendarnej bramy została zakończona za panowania Nabuchodonozora II. Budowla ta o ok. 14 m wysokości została pokryta charakterystyczną niebieską glazurą i ozdobioną płaskorzeźbami byków i pochodzącymi z mitologii akadyjskiej figurkami smoków (Mušḫuššu). Drzwi wykonano z drewna cedrowego.

Chociaż oryginał bramy nie zachował się, to zrekonstruowaną replikę Bramy Isztar można obecnie podziwiać w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.

Pałac

Pałac Królewski znajdował się w północnej części miasta, po wewnętrznej stronie zewnętrznych murów obronnych. Według źródeł historycznych, kompleks pałaców królewskich, podobnie jak i brama Isztar, swoją ostateczną formę osiągnęły za panowania Nabuchodonozora II, najbardziej znanego władcy Imperium Nowobabilońskiego.

Ogrody wiszące

Budowla znana jako "wiszące ogrody Semiramidy" była jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. Historycy starożytni przypisywali owe ogrody legendarnej babilońsko-asyryjskiej królowej Semiramidzie, ale według innej, bardziej prawdopodobnej tezy, zbudowane były na rozkaz babilońskiego władcy Nabuchodonozora II, około 600 r. p.n.e.

Króla Nabuchodonozor II miał je podarować swojej żonie, Amytis, ponieważ po przyjeździe do Babilonu, położonego na jałowej równinie, bardzo tęskniła za górzystym krajobrazem i bujną zielenią swego ojczystego kraju – Medii. Król, chcąc zadowolić swoją żonę, zbudował sztuczne wzgórze w formie tarasów, na których zasadzono rośliny.

Według starożytnych historyków "wiszące ogrody" Babilonu miały konstrukcję tarasową, podobną do zigguratu. Tarasy wypełnione były ziemią, w której zasadzono rośliny, a do ich nawadniania używano wody z Eufratu, którą dostarczano na poszczególne poziomy za pomocą przemyślnego systemu kanałów i drenów.

Określenie "wiszące" mogło oznaczać, że z daleka rośliny wyglądały tak, jakby unosiły się w powietrzu. Do dnia dzisiejszego nie znana jest dokładna lokalizacja ogrodów wewnątrz miasta Babilon.

Ziggurat

 • schody
 • mury dzielnicy świątyni
 • wieża świątynna boga Marduka
 • świątynia
 • cegła wypalana powłoka zewnętrzna

Droga procesyjna, wychodząca z Bramy Isztar, ciągnęła się obok dzielnicy świątyni miasta. W centralnej części tej dzielnicy mieściła się jedna z najsłynniejszych wież świątynnych, ziggurat, poświęcona bogu Mardukowi. Marduk był głównym bóstwem starożytnego Babilonu, a kaplica zbudowana na szczycie zigguratu była najważniejszym miejscem jego kultu.

Pierwszy ziggurat o nazwie E-temenanki („Dom - platforma fundacyjna nieba i świata podziemnego”) został zbudowany prawdopodobnie w II. tysiącleciu p.n.e. Po pierwszym wyniszczającym najeździe Asyryjczyków, ziggurat, wraz z innymi budowlami w mieście, został ponownie odbudowany w VII-VI wieku p.n.e. Według źródeł historycznych składał się z siedmiu kondygnacji i mierzył 91 metrów wysokości. Biblijna "Wieża Babel" jest przez wielu utożsamiana ze świątynią Marduka.

Wieki później, kiedy miasto wyludniło się, ziggurat popadł w ruinę, a jego gliniane cegły stanowiły źródło materiałów budowlanych dla mieszkańców okolicy. Podczas wykopalisk na początku XX wieku odnaleziono jedynie jego fundamenty.

Dzielnica mieszkalna

 • kanał
 • most
 • droga procesyjna
 • wiszące ogrody
 • brama Isztar
 • zamek
 • fortyfikacja
 • Eufrates
 • ziggurat
 • dzielnica świątyni
 • dzielnica mieszkalna
 • mur miasta

W okresie rozkwitu Imperium Nowobabilońskiego, liczba ludność stolicy mogła wynosić kilkaset tysięcy osób. Układ urbanistyczny miasta był przejrzysty, gdyż długie ulice dzieliły miasto na prostokątne dzielnice.
Mieszkańcy Babilonu mieszkali w dzielnicach mieszkalnych, wzniesionych w nowych częściach miasta.

Mur miasta

 • mur miasta
 • byk
 • lew
 • brama Isztar
 • droga procesyjna
 • cegły glazurowane na niebiesko
 • Mushussu - Zwany również jako Musrussuk. Według akadyjskiej mitologii to święte zwierzę bóstwa Marduka. Jest połączeniem orła, lwa, węża i skorpiona.

Miasto Babilon było otoczone przez wysokie i potężne mury. Zewnętrzna ściana, wykonana z cegieł glinianych, prawdopodobnie miała około 18 km długości i 18 m wysokości.

Według starożytnego historyka greckiego, Herodota, mury były tak grube, że na ich szczycie można było powozić rydwanem w cztery konie. Znaleziska archeologiczne wskazują na to, że grubość muru przy Bramie Isztar wynosiła około 4 m.

Herodot napisał również, że wzdłuż murów stały setki wież, co już z daleka nadawało miastu charakterystyczny wygląd. Potężne mury i legendarna Brama Isztar zainspirowały już starożytnych historyków, którzy wymieniali je wśród cudów starożytnego świata.

Spacer

Animacja

Narracja

Babilon, zbudowany na brzegach rzeki Eufrat, odegrał bardzo ważną rolę w historii starożytnej Mezopotamii. Dokładna data powstania Babilonu nie jest znana. Pierwotnie było to niewielkie akadyjsko-amoryckie miasto, ale według źródeł historycznych, jego znaczenie wciąż wzrastało.

W XVIII wieku p.n.e. rola miasta wzrosła znacznie za panowania Hammurabiego, który stworzył duże imperium ze stolicą w Babilonie. Później, w okresie asyryjskim, znaczenie miasta zmalało, jednakże za panowania władcy Nabuchodonozora II, Babilon został całkowicie przebudowany. Rozkwitające po raz drugi miasto, w VI wieku p.n.e. stało się prawdziwym miastem światowym, a zarazem centrum imperium nowobabilońskiego.

W owym czasie, Babilon był otoczony wyjątkowo mocnymi murami obronnymi, o długości około 18 km. Monumentalne mury zbudowane z glinianych cegieł miały 18 m wysokości i ich wyjątkowość doceniono już w starożytności. Wraz z legendarną Bramą Isztar, mury te zostały uznane za jeden z cudów starożytnego świata.

Brama Isztar otwierała tzw. drogę procesyjną, ciągnącą się aż do świątyni boga Marduka, przebiegającą obok zewnętrznej twierdzy i wewnętrznego pałacu. Legendarne wiszące ogrody Semiramidy również mogły znajdować się obok drogi procesyjnej, ale ich dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Obok drogi procesyjnej położone było także religijne centrum miasta, jak również otoczony murem zewnętrznym obszar świątyni. To tu, w tej dzielnicy stał Ziggurat poświęcony głównemu bóstwu Babilonu, Mardukowi.

Układ urbanistyczny miasta był przejrzysty. Wąskie, ale zazwyczaj proste i długie ulice dzieliły miasto na odrębne dzielnice. Nowsze części miasta były głównie dzielnicami mieszkalnymi, gdzie żyło ponad kilkaset tysięcy ludności.

W drugiej połowie VI wieku p.n.e. Babilon trafił pod rządy Persów, ale nadal pozostał jedną z królewskich siedzib. Jego znaczenie nie zmniejszyło się nawet w czasie panowania Aleksandra Wielkiego, króla Macedonii, który podbił imperium perskie. Zamierzał on uczynić Babilon stolicą swojego potężnego imperium. Jednakże, po jego przedwczesnej śmierci, miasto popadło w ruinę i stopniowo zostało opuszczone przez jego mieszkańców.

Powiązane treści

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych, typowych pomieszczeń.

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Zakazane Miasto (Pekin, XVII w.)

Zakazane Miasto to jeden z najbardziej imponujących, a zarazem najbardziej zagadkowych obiektów zabytkowych z okresu cesarskich Chin.

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Namdaemun (Seul, XIV w.)

Największym skarbem narodowym Korei Południowej jest Namdaemun, która była niegdyś główną bramą wjazdową do miasta Seul.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Piramida Dżesera (Sakkara, XXVII wiek p.n.e.)

Piramida schodkowa zbudowana w XXVII wieku p.n.e. była pierwszą piramidą starożytnego Egiptu.

Piramidy w Gizie (3-cie tysiąclecie p.n.e)

Piramidy w Gizie są jedynymi spośród cudów świata starożytnego, które można oglądać również dzisiaj.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Twierdza w Nizwie (Oman, XVII w.)

Okrągła wieża największej fortecy Półwyspu Arabskiego miała bardzo pomysłowy system obronny.

Władca perski (V wiek p.n.e.)

Wielcy starożytni królowie perscy zasłynęli dzięki bogactwu i wielkości imperium perskiego.

Wielki Mur Chiński

Zadaniem obronnego systemu fortyfikacji było zapobieganie inwazji koczowniczych plemion z północy.

Wojownik perski (V wiek p.n.e.)

Wyśmienici łucznicy, niosący postrach, byli członkami starożytnego wojska perskiego.

Added to your cart.