Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Chemia

Etykiety

metan, nasycony węglowodór, alkan, parafina, homologiczne serii, ropa naftowa, gaz ziemny, czworościan, apolarny, Rozkład termiczny, substytucja, Chemia organiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Metan (CH₄)

Ogólne informacje

Masa molowa: 16,043 g/mol

Temperatura topnienia: –182,47 °C

Temperatura wrzenia: –161,45 °C

Gęstość: 0,0007 g/cm³

Gęstość względna (powietrze = 1): 0,6

Ciepło spalania: 890,9 kJ/mol

Kształt cząsteczki: czworościan

Kąt pomiędzy wiązaniami: 109,5°

Właściwości

Metan to bezbarwny, bezwonny gaz lżejszy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. W zetknięciu z powietrzem spala się, tworząc wodę i dwutlenek węgla. Wiązania węglowodorowe są lekko spolaryzowane, jednak cała cząsteczka dzięki symetrii budowy jest apolarna. Podczas chlorowania metanu, co jest reakcją polegającą na substytucji, powstaje chlorodifluorometan, dichlorometan, trichlorometan i czterochlorek węgla. Mieszanina metanu z powietrzem ma właściwości wybuchowe, jest to tzw. gaz kopalniany, stwarzający w kopalniach poważne źródło zagrożenia. W temperaturze ok. 500 °C bez dopływu powietrza metan ulega rozkładowi. W reakcji z wodą powstaje gaz syntezowy, który jest mieszaniną tlenku węgla i wodoru.

Występowanie, otrzymywanie

W przyrodzie metan występuje w gazie ziemnym, błotnym i biogazie, w postaci płynnej stanowi też główny składnik gazu ziemnego. Powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu celulozy.
W warunkach laboratoryjnych metan otrzymuje się w drodze ogrzewania mieszaniny pyłu octanu sodu z wodorotlenkiem sodu.

Zastosowanie

Metan jest ważnym surowcem przemysłowym. Otrzymuje się z niego liczne związku chemiczne, np. chlorowcowane węglowodory, acetylen, cyjanowodór. Głównie stosuje się go w przemyśle energetycznym oraz jako paliwo do silników.

Wypełnienie przestrzeni

Animacja

Powiązane treści

Alkany

Alkany to węglowodory nasycone, które można ułożyć w szereg homologiczny.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Klatrat metanu

Klatrat metanu (wodzian metanu) to biała, stała substancja, która powstaje w niskich temperaturach pod osadami podmorskimi przy znacznym ciśnieniu,...

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Czterochlorek węgla (Tetrachlorometan) (CCl₄)

Bezbarwna, trująca ciecz o słodkawym zapachu. Dobrze rozpuszcza tłuszcze i oleje.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w reakcji substytucyjnej.

Etanol (alkohol etylowy) (C₂H₅OH)

Najbardziej znany alkohol, ważny również w przemyśle spożywczym.

Fluoro-bromo-chlorometan (CHClBrF)

Cząsteczki konstytutycyjne są swymi lustrzanymi odbiciami, są nienakładalne. Stanowią parę enancjomerów.

Formaldehyd (metanal) (CH₂O)

Najprostszy przedstawiciel aldehydów

Formamid (amid kwasu mrówkowego) (HCONH₂)

Bezbarwna, nieco lepka, higroskopijna ciecz, stosowana do wytwarzania kwasu mrówkowego, cyjanowodoru i innych organicznych związków chemicznych.

Kwas mrówkowy (kwas metanowy)(HCOOH)

Kwas mrówkowy jest najprostszym kwasem karboksylowym.

Metanol (alkohol metylowy) (CH₃OH)

Najprostszy alkohol alifatyczny. Jest silną trucizną, łatwo go pomylić z alkoholem etylowym.

Mrówczan metylu (C₂H₄O₂)

Ester kwasu mrówkowego i etanolu, aktywny składnik zapachowy wielu produktów roślinnych.

Trichlorometan (CHCl₃)

Inna nazwa trichlorometanu to chloroform. Używany jest jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Dawniej stosowany był w anastezjologii.

Added to your cart.