Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Biologia

Etykiety

komórka, organelli komórkowych, organelle komórkowe, eukariotyczne, Błona komórkowa, Ściana komórkowa, jądro, cytoplazma, Aparat Golgiego, chloroplastów, retikulum, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, cytoszkielet, wakuola, DNA, tylakoida, Ściana komórkowa roślin, pęcherzyk wydzielniczy, granum, macierza pozakomórkowa, skleroblast, chromatyny, zasadowe białka, otoczka lipidowa, membrana nuklearna, gładka retikulum endoplazmatyczne, szorstka siateczka śródplazmatyczna, rybosomy, Organizm, cytologia, roślina, zwierzę, biologia, _javasolt

Powiązane treści

Pytania

 • Co NIE należy do organizmów eukariotycznych?
 • Która z organelli jest "elektrownią" komórki?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Spośród niżej podanych organelli, które NIE są charakterstyczne dla komórki zwierzęcej?
 • Które organellum posiada skomplikowany system membran w komórce, i w którym odbywa się synteza białek?
 • W którym organellum odbywa się fotosynteza?
 • W którym organellum odbywa się rozkładanie zbytecznych składników?
 • W którym organellum znajduje się chromatyna?
 • W którym z organelli odbywają się procesy trawienne?
 • Prawda czy fałsz? Błonę komórkową tworzy jednowarstwowa membrana zbudowana z cząsteczek skrobi.
 • Prawda czy fałsz? Chloroplasty ogranicza podwójna membrana.
 • Prawda czy fałsz? Na powierzchni siateczki śródplazmatycznej szorstkiej znajdują się rybosomy.
 • Prawda czy fałsz? W komórce prekarionty znajduje się rzeczywiste jądro komórkowe.
 • Prawda czy fałsz? Wszystkie komórki zwierzęce otacza błona komórkowa zbudowana z celulozy.
 • Prawda czy fałsz? Wakuola pełni istotną rolę w regulacji turgoru komórek roślinnych.
 • Prawda czy fałsz? Cytoszkielet zapewnia ułożenie struktur komórkowych w cytoplaźmie i ich ruch w komórce.
 • Prawda czy fałsz? Mitochondria biorą udział w procesach przemiany materii.
 • Co jest budulcem ściany komórkowej roślin?
 • Które cząsteczki są głównymi składnikami podwójnej warstwy lipidowej błony komórkowej?

Sceny

Komórki

 • komórka zwierzęca
 • komórka roślinna
 • chloroplast - Odbywa się w niej fotosynteza: roślina wykorzystując energię słoneczną zdwutlenku węgla produkuje węglowodany.
 • ściana komórkowa - Zbudowana jest z celulozy. Służy ochronie rośliny, utrzymaniu kształtu i stabilności tkanek roślin.
 • wakuola - Struktura wypełniona sokiem komórkowym. Odgrywa ważną rolę w regulowaniu wewnętrznego ciśnienia (turgoru), wydalaniu i magazynowaniu niektórych składników.
 • jądro komórkowe - Zawiera chromatynę składającą się z DNA i z białek. Komórki roślinne, zwierzęce i grzybów są eukariotami gdyż posiadją jądro komórkowe. Komórki prokariotyczne (bakterie) nie mają jądra komórkowego, ich DNA znajduje się w cytoplaźmie.
 • mitochondrium - "Elektrownie" komórek, rozbijając cząsteczki organiczne produkują cząsteczki ATP. ATP jest głównym związkiem będącym dostawcą energii dla komórki.
 • błona komórkowa - Lipidowa membrana otaczająca komórkę.
 • cytoplazma - Płynna, przezroczysta substancja. Zachodzi w niej większość procesów metabolicznych komórki.
 • siateczka śródplazmatyczna - Znajdujący się wewnątrz komórki skomplikowany system membran. Odgrywa rolę przy fotosyntezie, dojrzewaniu białek, w syntezie lipidów i w rozkładaniu niektórych związków.
 • aparat Golgiego - Odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu białek.

Komórka zwierzęca

 • jądro komórkowe - Zawiera chromatynę składającą się z DNA i z białek. Komórki roślinne, zwierzęce i grzybów są eukariotami gdyż posiadją jądro komórkowe. Komórki prokariotyczne (bakterie) nie mają jądra komórkowego, ich DNA znajduje się w cytoplaźmie.
 • mitochondrium - "Elektrownie" komórek, rozbijając cząsteczki organiczne produkują cząsteczki ATP. ATP jest głównym związkiem będącym dostawcą energii dla komórki.
 • błona komórkowa - Lipidowa membrana otaczająca komórkę.
 • cytoplazma - Przezroczysta substancja koloidalna. W cytoplazmie zachodzi wiele procesów metabolicznych komórki.
 • siateczka śródplazmatyczna - Znajdujący się wewnątrz komórki skomplikowany system membran. Odgrywa rolę przy fotosyntezie, dojrzewaniu białek, w syntezie lipidów i w rozkładaniu niektórych związków.
 • aparat Golgiego - Odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu białek.
 • pęcherzyk wydzielniczy - Wewnątrz komórki różne substancje są transportowane w zamkniętych pęcherzykach otoczonych błoną. Jednym z rodzajów pęcherzyków są lizosomy, w których odbywa się trawienie i wydalanie zbytecznych substancji.
 • cytoszkielet - Odpowiada za utrzymywanie organelli w odpowiednim położeniu i za jej poruszanie się w komórce, jak również za utrzymanie kształtu komórki w tych komórkach zwierzęcych, które nie posiadają błony komórkowej.

Komórka roślinna

 • chloroplast - Odbywa się w nim fotosynteza: roślina, wykorzystując energię słoneczną produkuje węglowodany z dwutlenku węgla.
 • ściana komórkowa - Zbudowana jest z celulozy. Zapewnia ochronę komórce, utrzymuje jej kształt i nadaje sztywnoć jej tkankom.
 • wakuola - Struktura wypełniona sokiem komórkowym. Odgrywa ważną rolę w regulowaniu wewnętrznego ciśnienia, wydalaniu i magazynowaniu niektórych składników.
 • jądro komórkowe - Zawiera chromatynę składającą się z DNA i z białek. Komórki roślinne, zwierzęce i grzybów są eukariotami gdyż posiadją jądro komórkowe. Komórki prokariotyczne (bakterie) nie mają jądra komórkowego, ich DNA znajduje się w cytoplaźmie.
 • mitochondrium - "Elektrownie" komórek, rozbijając cząsteczki organiczne produkują cząsteczki ATP. ATP jest głównym związkiem będącym dostawcą energii dla komórki.
 • błona komórkowa - Lipidowa membrana otaczająca komórkę.
 • cytoplazma - Przezroczysta substancja koloidalna. W cytoplazmie zachodzi wiele procesów metabolicznych komórki.
 • siateczka śródplazmatyczna - Znajdujący się wewnątrz komórki skomplikowany system membran. Odgrywa rolę przy fotosyntezie, dojrzewaniu białek, w syntezie lipidów i w rozkładaniu niektórych związków.
 • aparat Golgiego - Odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu białek.
 • pęcherzyk wydzielniczy - Wewnątrz komórki różne substancje są transportowane w zamkniętych pęcherzykach otoczonych błoną. Jednym z rodzajów pęcherzyków są lizosomy, w których odbywa się trawienie i wydalanie zbytecznych substancji.
 • cytoszkielet - Odpowiada za utrzymywanie organelli w odpowiednim położeniu i za jej poruszanie się w komórce, jak również za utrzymanie kształtu komórki w tych komórkach zwierzęcych, które nie posiadają błony komórkowej.

Błona komórkowa

 • cząsteczka fosfolipidu - Należy do grupy lipidów, głowa składa się z gliceryny, ogon z kwasów tłuszczowych. Głowa jest częścią polarną a ogon apolarną, dlatego cząsteczka fosfolipidu ma charakter amfifilowy i ma skłonności do tworzenia podwójnej warstwy. Fosfolipidy poruszają się swobodnie w ramach jednej warstwy, ale rzadko wychodzą poza nią, z tego powodu błona lipidowa zachwuje się jak ciecz dwuwymiarowa.
 • białko błonowe - Niektóre, przenikające przez błonę białka, tworzą kanaliki, inne mogą pełnić ważną rolę np. przy przekazywanniu sygnałów chemicznych między dwoma stronami błony.

Jądro komórkowe

 • jąderko
 • chromatyna - Zbudowana jest z DNA i z białek. Substancja zbudowana ze zwoi DNA. DNA jest nośnikiem powielanych cech genetycznych komórek i zbudowanych z komórek organizmów.
 • błona jądra komórkowego - Dwuwarstwowa błona, która łączy się z błoną siateczki śródplazmatycznej.
 • pory jądrowe - Zbudowane z porotwórczych białek. Służą do transportu cząsteczek między jądrem komórki a cytoplazmą.

Błona jądrowa

 • białka porotwórcze - Tworzą pory jądrowe. Służą do transportu cząsteczek między jądrem komórki a cytoplazmą.
 • zewnętrzna błona biologiczna - Łączy się z siateczką śródplazmatyczną.
 • wewnętrzna błona biologiczna

Siateczka śródplazmatyczna

 • szorstka siateczka śródplazmatyczna - Znajdują się na niej liczne rybosomy, w których dochodzi do biosyntezy białka.
 • gładka siateczka śródplazmatyczna - Odgrywa istotną rolę w syntezie lipidów i detoksykacji. Odbywa się tu rozkład niektórych szkodliwych substancji.
 • rybosomy - Syntetyzują cząsteczki białka. Jako matrycę wykorzystują do tego cząsteczkę mRNA, w której jądrze dochodzi do translacji DNA. Rybosomy związane znajdują się na błonie szorstkiej siateczki śródplazmatycznej i produkują białka eksportowane lub wbudowujące się do błony komórkowej. Rybosomy wolne swobodnie pływają w cytoplaźmie i służą do syntezy białek wewnątrzkomórkowych.
 • błona jądra komórkowego - Dwuwarstwowa błona, która łączy się z błoną siateczki śródplazmatycznej.

Aparat Golgiego

 • biegun cis aparatu Golgiego - Część aparatu Golgiego położona najbliżej jądra komórkowego.
 • biegun trans aparatu Golgiego - Część aparatu Golgiego położona dalej od jądra komórkowego. Białka wędrujące w kierunku trans przechodzą proces dojrzewania, jak również aparat Golgiego odgrywa rolę w transportowaniu wydalanych białek. Pęcherzyki transportują białka od bieguna cis do bieguna trans aparatu Golgiego.

Plastyd

 • zewnętrzna membrana
 • wewnętrzna membrana
 • granum - Zbudowane z tylakoidów struktury membran układające się w stosy.
 • tylakoid - Powstaje w wyniku układania się błony wewnętrznej w lamellae. Zawiera galaktolipidy ważne w procesie fotosyntezy.

Mitochondrium

 • zewnętrzna membrana
 • wewnętrzna membrana - Zawiera cząsteczki białkowe odgrywające ważną rolę w procesach metabolizmu i w produkcji ATP.

Chromatyna

 • szkielet białka
 • zasadowe białka
 • DNA - Nośnik materiału genetycznego komórki: określa powielane cechy genetyczne komórek i organizmów zbudowanych z komórek.

Animacja

 • komórka zwierzęca
 • komórka roślinna
 • chloroplast - Odbywa się w niej fotosynteza: roślina wykorzystując energię słoneczną zdwutlenku węgla produkuje węglowodany.
 • ściana komórkowa - Zbudowana jest z celulozy. Służy ochronie rośliny, utrzymaniu kształtu i stabilności tkanek roślin.
 • wakuola - Struktura wypełniona sokiem komórkowym. Odgrywa ważną rolę w regulowaniu wewnętrznego ciśnienia (turgoru), wydalaniu i magazynowaniu niektórych składników.
 • jądro komórkowe - Zawiera chromatynę składającą się z DNA i z białek. Komórki roślinne, zwierzęce i grzybów są eukariotami gdyż posiadją jądro komórkowe. Komórki prokariotyczne (bakterie) nie mają jądra komórkowego, ich DNA znajduje się w cytoplaźmie.
 • mitochondrium - "Elektrownie" komórek, rozbijając cząsteczki organiczne produkują cząsteczki ATP. ATP jest głównym związkiem będącym dostawcą energii dla komórki.
 • błona komórkowa - Lipidowa membrana otaczająca komórkę.
 • cytoplazma - Płynna, przezroczysta substancja. Zachodzi w niej większość procesów metabolicznych komórki.
 • siateczka śródplazmatyczna - Znajdujący się wewnątrz komórki skomplikowany system membran. Odgrywa rolę przy fotosyntezie, dojrzewaniu białek, w syntezie lipidów i w rozkładaniu niektórych związków.
 • aparat Golgiego - Odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu białek.
 • jąderko
 • chromatyna - Zbudowana jest z DNA i z białek. Substancja zbudowana ze zwoi DNA. DNA jest nośnikiem powielanych cech genetycznych komórek i zbudowanych z komórek organizmów.
 • błona jądra komórkowego - Dwuwarstwowa błona, która łączy się z błoną siateczki śródplazmatycznej.
 • pory jądrowe - Zbudowane z porotwórczych białek. Służą do transportu cząsteczek między jądrem komórki a cytoplazmą.
 • szkielet białka
 • zasadowe białka
 • DNA - Nośnik materiału genetycznego komórki: określa powielane cechy genetyczne komórek i organizmów zbudowanych z komórek.
 • białka porotwórcze - Tworzą pory jądrowe. Służą do transportu cząsteczek między jądrem komórki a cytoplazmą.
 • zewnętrzna błona biologiczna - Łączy się z siateczką śródplazmatyczną.
 • wewnętrzna błona biologiczna
 • szorstka siateczka śródplazmatyczna - Znajdują się na niej liczne rybosomy, w których dochodzi do biosyntezy białka.
 • gładka siateczka śródplazmatyczna - Odgrywa istotną rolę w syntezie lipidów i detoksykacji. Odbywa się tu rozkład niektórych szkodliwych substancji.
 • rybosomy - Syntetyzują cząsteczki białka. Jako matrycę wykorzystują do tego cząsteczkę mRNA, w której jądrze dochodzi do translacji DNA. Rybosomy związane znajdują się na błonie szorstkiej siateczki śródplazmatycznej i produkują białka eksportowane lub wbudowujące się do błony komórkowej. Rybosomy wolne swobodnie pływają w cytoplaźmie i służą do syntezy białek wewnątrzkomórkowych.
 • błona jądra komórkowego - Dwuwarstwowa błona, która łączy się z błoną siateczki śródplazmatycznej.
 • biegun cis aparatu Golgiego - Część aparatu Golgiego położona najbliżej jądra komórkowego.
 • biegun trans aparatu Golgiego - Część aparatu Golgiego położona dalej od jądra komórkowego. Białka wędrujące w kierunku trans przechodzą proces dojrzewania, jak również aparat Golgiego odgrywa rolę w transportowaniu wydalanych białek. Pęcherzyki transportują białka od bieguna cis do bieguna trans aparatu Golgiego.
 • cząsteczka fosfolipidu - Należy do grupy lipidów, głowa składa się z gliceryny, ogon z kwasów tłuszczowych. Głowa jest częścią polarną a ogon apolarną, dlatego cząsteczka fosfolipidu ma charakter amfifilowy i ma skłonności do tworzenia podwójnej warstwy. Fosfolipidy poruszają się swobodnie w ramach jednej warstwy, ale rzadko wychodzą poza nią, z tego powodu błona lipidowa zachwuje się jak ciecz dwuwymiarowa.
 • białko błonowe - Niektóre, przenikające przez błonę białka, tworzą kanaliki, inne mogą pełnić ważną rolę np. przy przekazywanniu sygnałów chemicznych między dwoma stronami błony.
 • zewnętrzna membrana
 • wewnętrzna membrana
 • granum - Zbudowane z tylakoidów struktury membran układające się w stosy.
 • tylakoid - Powstaje w wyniku układania się błony wewnętrznej w lamellae. Zawiera galaktolipidy ważne w procesie fotosyntezy.
 • zewnętrzna membrana
 • wewnętrzna membrana - Zawiera cząsteczki białkowe odgrywające ważną rolę w procesach metabolizmu i w produkcji ATP.

Narracja

Rośliny i zwierzęta stanowią dwie ważne grupy organizmów jądrowych żyjących na naszej Ziemi.

Rośliny o budowie tkankowej są zbudowane z organów. Jednym z nich jest liść. Organy zbudowane są z tkanek, tkanki natomiast z podobnie zbudowanych i funkcjonujących komórek. Animacja prezentuje budowę jednej z podstawowych komórek odpowiadającej za produkcję składników odżywczych. Komórki te przede wszystkim występują w liściu, gdzie biorą udział w intensywnym procesie fotosyntezy.

Do grupy tkankowców należymy również my ludzie. Animacja przedstawia budowę komórki wątroby.

Porównując typowe komórki roślinne i zwierzęce znajdujemy zarówno podobieństwa jak i różnice. Obydwa typy komórek posiadają jądra komórkowe. Mają one również wewnątrzkomórkową strukturę błony, czyli śródplazmatyczną siateczkę i aparat Golgiego. Znajdujemy w nich także cytoszkielet. Obydwie komórki wypełnione są cytoplazmą ograniczoną błoną komórkową. Komórki roślinne posiadają wypełnione sokiem komórkowym wakuole oraz chloroplasty biorące udział w fotosyntezie.

Błonę komórkową tworzy zawierająca celulozę ściana komórkowa.

Jądro komórkowe otacza błona jądrowa, a w jego wnętrzu znajduje się jąderko komórkowe, które odpowiada za tworzenie rybosomów. Chromatyna stanowi główną zawartość jądra komórkowego.

Chromatyna to substancja zbudowana ze zwoi DNA. DNA koduje białka i jest nośnikiem powielanych cech genetycznych komórek i całego organizmu.

Błona jądra komórkowego zbudowana jest z dwóch warstw, znajdują się w nich pory jądrowe zbudowane z białek. Przez pory jądrowe odbywa się transportowanie substancji.

Ciągłością zewnętrznej warstwy błony jądra komórkowego jest śródplazmatycza siateczka. Bliżej jądra komórkowego znajduje się szorstka siateczka śródplazmatyczna. Na jej powierzchni znajdują się rybosomy, które odpowiadają za syntezę cząsteczek białka. Jako matrycę wykorzystują do tego cząsteczkę mRNA, w jądrze której dochodzi do translacji DNA. Gładka śródplazmatyczna siateczka odgrywa rolę w procesie syntezy lipidów oraz w detoksykacji. Odbywa się w niej rozkład niektórych szkodliwych składników.

W aparacie Golgiego następuje proces dojrzewania białek powstających na szorstkiej siateczce śródplazmatycznej. Aparat Golgiego odgrywa również rolę w transportowaniu wydalanych białek.

Elementem budowy błony komórkowej są cząsteczki fosfolipidów. Głowa cząsteczki fosfolipidu jest częścią polarną, czyli hydrofilową, a ogon apolarną, czyli hydrofobową. Cząstki hydrofobowe odpychając wodę układają się naprzeciw sobie, tworząc podwójną warstwę. Fosfolipidy poruszają się swobodnie w ramach jednej warstwy, ale rzadko wychodzą poza nią, z tego powodu błona lipidowa jest warstwą półpłynną. W błonie komórkowej znajdują się także białka błonowe, które mogą pełnić podwójną rolę. Mogą one tworzyć kanaliki lub poprzez znajdujące się wśród nich receptory mogą łączyć się wiązaniami jonowymi.

Ważnym budulcem komórki roślinnej jest chloroplast, który bierze udział w procesie fotosyntezy. Jest on ograniczony podwójną błoną, której wewnętrzna część zbudowana jest z tworzących system lamellarny tylakoidów. Tylakoidy zawierają istotne dla procesu fotosyntezy białka. Tylakoidy tworzą struktury stosów, zwane granami.

Mitochondria pojawiają się zarówno w komórkach roślinnych jak i zwierzęcych. Nazywane są one również elektrowniami komórek, gdyż w procesach przemiany materii produkują duże ilości ATP, który odpowiada za zaspokojenie potrzeb energetycznych komórki. Żywe sytemy charakteryzuje organizacja komórkowa. Komórki są podstawowymi jednostkami życia, same również wykazują cechy życiowe, to znaczy są organizmami żywymi, a jednak żadna z ich część składowej nie byłaby w stanie żyć samodzielnie.

Powiązane treści

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Poziom organizacji żywej materii poniżej pojedynczego osobnika

Animacja prezentuje organizację żywej materii od poziomu pojedynczego osobnika przez organy, tkanki aż po poziom komórek.

Budowa białek

Budowa łańcuchów polipeptydowych i ich przestrzenne ułożenie tworzy struktury przestrzenne białka.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Bakterie (poziom zaawansowany)

Bakterie to mikroorganizmy o budowie prokariotycznej.

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w procesie fotosyntezy.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Transport substancji w komórce

Animacja prezentuje pasywne i aktywne procesy transportowe odbywające się przez błonę komórkową.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z reguły bezbarwnymi cieczami.

Cząsteczka tłuszczu

Trzy nasycone kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z gliceryną.

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Added to your cart.