Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Geografia

Etykiety

użyteczności publicznej, przewód, rura wodociągowa, dostawy gazu, utylizacja ścieków, telekomunikacja, ciepłowniczy, serwis, sieć elektryczna, prąd elektryczny, wody pitnej, gaz ziemny, ścieków, gotująca się woda, opadów, konsumentów, geografia

Powiązane treści

Sceny

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna to komunalna sieć urządzeń doprowadzających i odprowadzających i związanych z nimi obiektów, świadczących niezbędne usługi dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizację, prąd, ciepło i gaz, oraz świadczących usługi telekomunikacyjne.

Bez podstawowej infrastruktury technicznej nie można zapewnić prawidłowego - z punktu widzenia zdrowia publicznego - funkcjonowania osiedli składających się z wielopiętrowych budynków. W jej skład wchodzą centralne wodociągi, system odprowadzania wód opadowych i ścieków oraz zasilanie prądem.

Obiekty infrastruktury technicznej

Zakłady produkcyjne
Sieć infrastruktury technicznej zapewnia wytwarzanie, przygotowywanie, magazynowanie i obsługę produktów przeznaczonych do rozprowadzania infrastrukturą sieciową.

Obiekty infrastruktury usługowej
Sa to sieci przesyłowe i zwiazane z nimi urządzenia (budynki, sprzęt i wyposażenie), którymi przeprowadza się dystrybucję produktu:
- magistrale: glówne przewody instalacji, do których nie podłącza się odbiorców;
- rurociągi i przewody zasilające: służą do bezpośredniej obsługi odbiorców;
- podejścia do urządzeń odbiorczych w mieszkaniach (i zamontowane na nich urządzenia pomiarowe).

Etapy funkcjonowania infrastruktury technicznej

1. Produkcja i przygotowanie do świadczenia usług
Prowadzone jest zazwyczaj w jednym lub kilku zakładach o tym samym charakterze. Przykładowo w wodociągach proces ten przebiega następujaco:
- wydobycie wody przeznaczonej do zaopatrywania odbiorców;
- transport wydobytej wody do zakładu uzdatniania;
- uzdatnianie wody z uwzględnieniem wymogów jakościowych odbiorcy;
- dostarczenie wody do zbiorników, skąd będą pobierane do dystrybucji w instalacji wodnej wewnętrznej.

2. Usługi komunalne
Dostarczanie uzdatnionego produktu do odbiorcy za pośrednictwem sieci i instalacji zasilających. Aby zapewnić niezakłóconą dostawę, trzeba zadbać o odpowiednie ciśnienie. W tym celu niezbędne może być również ponowne zwiększenie energii przepustowej (pompy ciśnieniowe, wzmacniacze ciśnienia).
Do tego etapu należy również zapewnienie rezerw służących do realizowania potrzeb w godzinach szczytu.

3. Obsługa klientów
Produkt przeznaczony do zaopatrywania odbiorców dostarczany jest im za pośrednictwem sieci zasilajacej:
- pomiar ilości zużycia;
- fakturowanie i rozliczanie opłat za usługi;
- kontrola sprawności i naprawa urządzeń instalacji wewnętrznej.

W mieszkaniu

Przekrój

Animacja

  • kabel elektryczny
  • przewody telekomunikacyjne
  • kanalizacja ściekowa
  • główny kanał (ściekowy)
  • przewody grzejne
  • wodociąg
  • przewody gazowe

Narracja

Pod pojęciem infrastruktury technicznej rozumie się urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, prąd, ciepło i gaz, usuwania ścieków i świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wiekszość przewodów przesyłowych umieszczana jest zazwyczaj pod ziemią. Wyjątek stanowią kable elektryczne, prowadzone wysoko na słupach elektrycznych, chociaż w dużych miastach one również mogą być ułożone pod ziemią. Różne przewody infrastruktury mogą mieć wpływ na siebie nawzajem, dlatego ważna jest kolejność, w jakiej ułożone są pod ziemią.

Najniżej znajduje się kanalizacja ściekowa. Kanalizacja ściekowa położona jest zawsze z łagodnym spadkiem w kierunku oczyszczalni ścieków, aby umożliwić spływ zanieczyszczeń. Ścieki z gospodarstw domowych i wody opadowe mogą być odprowadzane wspólną lub osobną siecią kanalizacyjną.
Ponad kanalizacją znajdują się rurociągi wodociągowe i sieci ciepłowniczej. W rurociągach panuje wysokie ciśnienie, umożliwiające doprowadzenie wody do miejsc położonych wyżej.
Do ogrzewania osiedli mieszkaniowych stosuje się ogrzewanie centralne. Woda podgrzewana jest w elektrociepłowni i dostarczana do poszczególnych mieszkań rurami sieci cieplnej. Najwyżej położone są gazociągi i kable elektryczne. Gazociągi doprowadzają do budynków gaz przeznaczony do ogrzewania i gotowania. Wśród kabli elektrycznych rozróżnia się przewody wysokiego, średniego i niskiego napięcia, jak również przewody telekomunikacyjne.

Działka uzbrojona to działka, która posiada w swoich granicach przyłącza do sieci elektrycznej, instalacji zaopatrującej w wodę pitną i kanalizacji. Wewnątrz mieszkania przyłącza do sieci komunalnej montowane są według określonych standardów.

Powiązane treści

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach, poczynając od tradycyjnej żarówki po żarówki ledowe.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Jak działa bateria i kolektor słoneczny?

Animacja przedstawia wykorzystanie energii słonecznej.

Jak działa sieć internetowa?

Sieć ogólnoświatowa, czyli Internet pozwala na niezwykle szybkie przekazywanie danych na ogromne odległości.

Jak działa wieża ciśnień?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie wieży ciśnień.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Added to your cart.