Fałdowanie gór (poziom średni)

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Geografia

Etykiety

Fałdowanie, fałd, Zawory, góry fałdowe, formacji górskich, fałd pionowy, przewrócił fałd, przewodzenie w pozycji leżącej, Płyta tektoniczna, warstwa rocka, siła ściskająca, skała, góra, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Fałdowanie

 • fałd stojący
 • fałd pochylony
 • fałd leżący

W przypadku, gdy mniej-więcej plastyczna masa skalna ulega ściskającej sile bocznej, to wtedy warstwy skalne są wypiętrzane do góry i tworzą fałdy.
Siły ściskające rzadko działają z tą samą wielkością. Jednak kiedy to nastąpi, powstaje fałd symetryczny, zwany też fałdem stojącym. Gdy siła ściskająca z jednej strony jest silniejsza niż z drugiej, wtedy powstaje fałd pochylony lub leżący. Im większa jest różnica natężenia siły z jednej strony, tym bardziej fałd będzie pochylony.
Kiedy fałdy tworzą łańcuch, powstają pasma gór fałdowych.

Definicje:

Fałdowanie: proces geologiczny zachodzący na powierzchni i w głębi skorupy ziemskiej, polegający na działaniu bocznych sił napierających, tworzących struktury pofałdowane.

Fałda: podstawowa jednostka procesu fałdowania

Góry fałdowe: góry powstałe w wyniku fałdowania poziomo ułożonych warstw skalnych, wyciśniętych wskutek kolizji płyt kontynentalnych. Podczas tworzenia się pasma górskiego powstały fałdy i płaszczowiny.

Fałd stojący

 • warstwy skalne
 • nacisk boczny

Fałd pochylony

 • warstwy skalne
 • nacisk boczny z mniejszą siłą nacisku
 • nacisk boczny z większą siłą nacisku

Fałd leżący

 • warstwy skalne
 • nacisk boczny z mniejszą siłą nacisku
 • nacisk boczny z większą siłą nacisku

Animacja

 • nacisk boczny
 • nacisk boczny z mniejszą siłą nacisku
 • nacisk boczny z większą siłą nacisku
 • nacisk boczny z mniejszą siłą nacisku
 • nacisk boczny z większą siłą nacisku
 • fałd stojący
 • fałd pochylony
 • fałd leżący

Narracja

Gdy na plastyczne warstwy skalne działają przeciwstawne boczne siły nacisku, czyli siły zbliżające się ku sobie, wtedy warstwy skalne ulegają sfałdowaniu. Wypukłe formy nazywamy antyklinami, natomiast formy wklęsłe synklinami.

Gdy siły działające z przeciwnych stron są równe, wtedy powstają fałdy stojące o pionowej osi.

Gdy boczne siły napierające na skałę są nierównoważne, wtedy powstają fałdy pochylone o osi lekko odchylonej od pionu.

Gdy jedna z bocznych sił napierających jest znacznie większa od siły przeciwległej, wtedy powstają fałdy leżące o prawie poziomej osi.

Powiązane treści

Fałdowanie gór (poziom podstawowy)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Fałdowanie gór (poziom zaawansowany)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku ulegają pofałdowaniu. W ten sposób powstają góry fałdowe.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne przemieszczają się względem siebie.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej, tworząc uskoki.

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Added to your cart.