Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer, biproduktet er hydrogenklorid.

Fremstilling av ammoniakk fra nitrogengass og hydrogengass (Haber-Bosch-prosessen)

Fremstilling av ammoniakk i stor skala krever høy temperatur og høyt trykk, samt kontakt med jern som en katalysator.

Added to your cart.