Svoveldioksid (SO₂)

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Kjemi

Nøkkelord

svoveldioksid, molekyl, redusere, svovelsyre, sur nedbør, produksjon av svovelsyre, antibakteriell, molekylær form, vulkanske gasser, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Svoveldioksid SO₂

Informasjon

Molar masse: 64.04 g/mol

Smeltepunkt: -75.5 °C

Kokepunkt: -10.0 °C

Relativ damptetthet (luft=1): 2.25

Molekylform: V-formet

Bindingsvinkel: 119°

Egenskaper

Svoveldioksid er en fargeløs, giftig, tyngre-enn-luft gass med en stikkende lukt. Den løser seg godt i vann; dens vannholdige løsning kalles svovelsyrling. Svoveldioksid er et reduksjonsmiddel; den kan fjerne fargen til andre substanser. Gassen er ikke brennbar. Svoveldioksid er en luftforurenser. Svoveldioksid produseres ved forbrenning av svovelholdige substanser. Deretter oppløses den i nedbør, og forårsaker dermed sur nedbør.

Forekomst og fremstilling

I naturen forekommer svoveldioksid i vulkanske gasser. Siden karbon- og oljederivater alltid vil inneholde noe svovel, vil det frigjøres svoveldioksid til atmosfæren når disse forbrennes. Svoveldioksid kan også fremstilles ved oksyderende svovel, samt gjennom en reaksjon av kobber og svovelsyre.

Bruk

Svoveldioksid er et viktig råstoff for produksjon av svovelsyre. Det blir også brukt som blekemiddel, desinfeksjonsmiddel, konserveringsmiddel og kjølemiddel.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Added to your cart.