Politiske og økonomiske unioner

Politiske og økonomiske unioner

Flere politiske og økonomiske unioner har blitt dannet mellom land gjennom de siste tiårene.

Geografi

Nøkkelord

politikk, økonomi, fagforeninger, NATO, Den Europeiske Union, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, arabiske liga, eurosonen, EFTA, Nordisk råd, medlemsland, verden, Europa, kart, verdenskart, land, Land, Earth kloden, Jord, Kant, samfunnsgeografi, samfunn, kart kunnskap, geografi

Relaterte elementer

Scener

Europeiske politiske og økonomiske unioner

Verdens politiske og økonomiske unioner

G7 (Group of 7): Et samarbeidsforum for regjeringene i verdens 7 mest økonomisk utviklede land. Deres første toppmøte om verdensøkonomi ble holdt i 1975.

G10 (The Group of Ten): Gruppen med land som gikk med på å delta i General Arrangements to Borrow (GAB). GAB ble opprettet i 1962 for å diskutere økonomiske, monetære og finansmessige forhold og for å samarbeide i disse områdene. De deltakende landene bestemmer tilgjengeligheten av midler fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

G20 (The Group of Twenty): Er et internasjonalt forum som består av EU og de 19 ledende økonomiene i verden. Den ble grunnlagt i 1999 med sikte på å fremme diskusjoner mellom finansministre, sentralbanker og regjeringssjefer om politikk knyttet til internasjonal finansiell stabilitet.

G33 (også kalt Friends of Special Products i landbruk): Det er en politisk koalisjon av utviklingsland etablert i 2003 med den hensikt å koordinere deres kommersielle og politiske aktiviteter. Målet er å tilby hjelp til deltakende land med samme problemer, hovedsakelig knyttet til landbruk.

NAFTA (North American Free Trade Agreement): En avtale undertegnet av Canada, Mexico og USA i 1992, med det hovedformålet å etablere et fritt handelsområde for sine medlemsland.
Avtalen skal også gi et felles marked for varer og tjenester blant medlemslandene, for å skape nye sysselsettingsmuligheter og styrke regionens selskapers konkurransedyktighet på verdensmarkedet.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): En regional internasjonal organisasjon som fremmer politisk, økonomisk og kulturelt samarbeid mellom landene i Sørøst-Asia. Den ble etablert i 1967, og målet var å bevare fred i regionen og beskytte medlemslandene mot trusselen fra sovjetblokken.
Etter midten av 1970-tallet ble hovedvekten lagt på økonomisk samarbeid, selv om dette samarbeidet endte et tiår senere.
Siden 1990-tallet har regionen opplevd en hurtig økonomisk vekst, blant annet grunnet implementeringen av distribusjon av arbeidskraft blant landene, da de spesialiserte seg på produksjon av elektroniske produkter, masseproduserte varer og high-end-produkter. Dette resulterte i opprettelsen av en regional fri handelssone. Organisasjonen har hovedsete i Jakarta.

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries): En politisk og økonomisk union som har som formål å koordinere produksjonen av råolje i medlemslandene.
Organisasjonen ble etablert i 1960, da oljemarkedet ble dominert av hovedsakelig amerikanske, britiske og nederlandske globale selskaper, som prøvde å få ned oljeprisen. Formålet var å hjelpe medlemmene til på en bedre måte å kunne tåle presset fra slike selskaper.
Opprinnelig var funksjonen å selge utviklingslandenes oljeaksjer og å kontrollere produksjonsvolumene. Senere fikk organisasjonen også stor påvirkning på prisingen av råolje på verdensmarkedet. Hovedkvarteret ligger i Wien.

Den arabiske liga: En regional internasjonal organisasjon for arabiske stater. Dens funksjon er primært politisk, men kulturell likhet og geografisk nærhet er en betingelse for medlemskap.
Dens formål er å støtte samarbeid og gjensidig assistanse, i tillegg til å bidra til økonomisk, sosial, politisk, kulturell og militær utvikling av medlemsstatene. Organisasjonen er basert i Kairo.

EU

1957Det europeiske økonomiske fellesskapet, også kjent som EEC, blir stiftet i Roma.
Medlemmer: Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrike, Italia og Benelux-landene.

1967 – Organisasjonens navn endres til De europeiske fellesskapene (EF).

Navneendringen indikerer at samarbeidet mellom medlemslandene ikke lenger var utelukkende økonomisk.

1973-1986 – Utvidelse av EF.
Tilsluttede land: 1973 - Storbritannia, Irland, Danmark; 1981 - Hellas; 1986 - Portugal og Spania.

1985 – Signering av Schengen-avtalen, som gir strenge eksterne grensekontroller og fri bevegelse av mennesker mellom medlemslandene.

1992 – Signering av Maastricht-traktaten. Medlemslandene er enige om å skape et (vestlig) Europa uten grenser innen årtusenskiftet.

1994 – Fellesskapets navn endres til Den europeiske union, eller EU, som indikerer at samarbeidet har blitt utvidet til å inkludere utenriks- og forsvarspolitikk.

1995 – Nye medlemsland: Sverige, Finland, Østerrike.

1995Schengen-avtalen trer i kraft. (Storbritannia er ikke en del av Schengen-området. Norge og Island, som ikke er EU-medlemmer, signerte avtalen.)

1997Amsterdam-traktaten signeres.

2002 – Innføring av valutaen for EU-landene, Euro. Eurosonen opprettes. Pengeunionen er etablert, dermed blir EU verdens nest største økonomi.
Medlemmer (i 2015): Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Østerrike, Finland, Spania, Portugal, Italia, Irland, Hellas, Slovakia, Slovenia, Kypros, Malta, Estland, Latvia, Litauen.

2004Østeuropeisk tilslutning. Nye medlemsland: Kypros, Tsjekkia, Estland, Polen, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Slovakia, Slovenia.

2007 – Nye medlemsland: Bulgaria og Romania.

2013 – Nytt medlemsland: Kroatia

Definisjon av begreper:

Integrering: sammenslåing av uavhengige nasjonale økonomier. Forskjellene mellom dem forsvinner i økende grad mens deres økonomiske, og senere andre statlige relasjoner, blir mer og mer lik deres intrastatlige relasjoner.
Sammenslåingen foregår på to nivåer: på mikronivå (mellom selskaper) og på makronivå (mellom land).

Økonomisk union: Nest siste trinn i integreringsprosessen. Dette trinnet karakteriseres av opphevelsen av nasjonale økonomier, det er en felles økonomisk politikk; felles produksjon og salgsprosesser; felles investeringer og teknologiske kjeder på tvers av landegrensene.

Politisk union: Den mest avanserte formen for integrering. Medlemslandene deler ikke bare økonomisk politikk, men har også en felles regjering og danner én enkelt stat.

Regional økonomisk union: En form for integrering hvor medlemsland innenfor et godt definert geografisk område danner en økonomisk union.

NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) er en allianse mellom 28 land fra Nord-Amerika og Europa.
Den ble grunnlagt i Washington etter andre verdenskrig (4 april 1949). Organisasjonen ble opprettet under våpenkappløpet i den kalde krigen og hadde som formål å svekke Sovjetunionen, som på den tiden hadde utvidet i Øst-Europa, samt å motvirke Warszawapakten. Ved slutten av den kalde krigen ble NATO forsvarsorganisasjonen for den vestlige sivilisasjonen.

NATOs fundamentale målsetninger er utredet i Atlanterhavspakten, hvor medlemslandene forplikter seg til å bruke alle politiske og militære midler for å beskytte sin frihet og sikkerhet.
Organisasjonen ønsker også å forhindre utvidelse av Russlands politiske og militære innflytelse. Idag utføres fredsbevarende operasjoner også utenfor medlemslandenes grenser. Stormakten som leder organisasjonen er USA, så NATOs politikk representerer sterkt utenrikspolitikken, samt politiske og økonomiske interesser i det landet.

I 1999 ble Ungarn, Tsjekkia og Polen medlemmer i organisasjonen. I 2004 meldte ytterligere 5 EU-land seg inn (Slovakia, Slovenia, Estland, Litauen, Latvia), i tillegg til Bulgaria og Romania.

I 2009 ble Kroatia medlem av NATO sammen med Albania mens Montenegro ble medlem i 2017. I 2018 ble det satt i gang tiltredelsesforhandlinger med Nord-Makedonia.

Schengen-samarbeidet

Schengen-avtalen er en traktat mellom EUs medlemsland og flere europeiske land som ikke er med i EU, der de ble enige om å gradvis fjerne kontrollen ved sine indre grenser og å kollektivt organisere kontrollen av de ytre grensene.

Avtalen ble undertegnet av fem europeiske land (Frankrike, Vest-Tyskland og Beneluxlandene) i 1985 med sikte på å gradvis fjerne kontrollen ved de indre grensene. For øyeblikket er 22 av 28 EU-medlemsland og 4 ikke-EU-land (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) del av Schengen-området.

Relaterte elementer

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Administrativt kart over Tyskland

Denne animasjonen viser Tysklands administrative system.

Byer i verden

Denne animasjonen viser hvor de største byene i verden ligger.

Flyktningleir i Afrika (Darfur)

På grunn av militærkonflikten i Sudan måtte millioner av mennesker flykte fra hjemmene sine.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

Hengebroen som strekker seg over sundet mellom San Francisco-bukten og Stillehavet ble åpnet i 1937.

Historien om migrasjon av mennesker

Migrasjon av mennesker startet i oldtiden.

Industriområde

Industriområder tilrettelegger infrastruktur og tjenester for bedrifter.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Kart over Østerrike

Denne animasjonen viser de administrative divisjonene i Østerrike.

Landene i Afrika

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom øvelser i tre ulike vanskelighetsgrader.

Landene i Amerika

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom øvelser i tre ulike vanskelighetsgrader.

Landene i Asia

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom øvelser i tre ulike vanskelighetsgrader.

Landene i Europa

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom øvelser i tre ulike vanskelighetsgrader.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturene av fire store amerikanske presidenter er hugget inn i en granittklippe i det nasjonale minnesmerket Mount Rushmore.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Slavs

Modern Slavs live in 14 European countries that can be classified into 3 groups.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Styreformer og offisielle språk

Denne animasjonen viser styreformene og de offisielle språkene i verdens land.

Verdens Land

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom øvelser i tre ulike vanskelighetsgrader.

Verdens severdigheter

Et spill om severdigheter rundt om i verden.

Verdensreligioner i dag

Den geografiske fordelingen av store (verdens) religioner har blitt påvirket av historiske hendelser.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Added to your cart.