Meiose

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Biologi

Nøkkelord

meiose, celledeling, diploid, kromosom, reductional, haploid, diploid celle, haploid sædcelle, haploid egg, befruktning, kjønnscelle, sædcelle, ovule, zygote, DNA, cytologi, biologi

Relaterte elementer

Scener

Dyrenes generelle livssyklus

 • farens diploide celle
 • haploid sædcelle
 • morens diploide celle - Disse cellene inneholder to kopier av hvert kromosom, én fra faren, den andre fra moren. Våre somatiske celler er diploide, mens kjønnscellene er haploide.
 • haploid eggcelle - Kjønnsceller er haploide, de inneholder ett sett med kromosomer. Disse overføres til avkommet, det vil si, de danner morens kromosomoppsetning. Kjønnsceller produseres fra diploide celler gjennom meiose, også kjent som reduksjonsdeling.
 • befruktning - Sammensmeltingen av to haploide kjønnsceller danner én diploid zygote.
 • diploid zygote - De somatiske cellene hos avkommet produseres fra denne gjennom en serie med mitoser.
 • avkom - Kroppen består av diploide celler som er dannet fra zygoten gjennom en serie med mitoser. Visse somatiske celler produserer haploide kjønnsceller ved meiose.
 • meiose - Reduksjonsdeling av celler. Det vil si, diploide celler som inneholder 2n kromosomer deles inn i celler som inneholder n kromosomer. Nummeret «n» er en karakteristisk egenskap hos arter. Hos mennesker er n = 23. Våre diploide somatiske celler inneholder 2n = 46 stykker (23 par) kromosomer, mens haploide kjønnsceller inneholder n = 23.
 • meiose

Meioseprosessen

 • sentrosom - Det kontrollerer kromosomenes bevegelse gjennom celledeling. Det består av to ortogonalt arrangerte proteinkomplekser, korte mikrotubuli.
 • kromatin - Det består av DNA og proteiner, kromosomer dannes (kondenseres) fra det.
 • spindelapparat - Det består av mikrotubuli som kobler kromosomenes sentrosomer og sentromer.

Animasjon

 • befruktning
 • avkom
 • meiose
 • sentrosom
 • spindelapparat

Forteller

Under livssyklusen til både mennesker og dyr dannes haploide kjønnsceller fra diploide somatiske celler. Den diploide modercellen inneholder to kopier av hvert kromosom, én fra moren, den andre fra faren.
Den haploide dattercellen som dannes har bare ett sett med kromosomer, og den har halvparten så mange kromosomer som modercellen.
Ved befruktning blir det genetiske materialet fra moren og faren blandet; haploide kjønnsceller sammensmelter for å danne en diploid zygote. De somatiske cellene hos avkommet produseres fra zygoten gjennom en serie med mitoser. Meiose spiller en nøkkelrolle i seksuell reproduksjon.

Meiose har to hovedstadier, som begge består av en profase, en metafase, en anafase og en telofase.
Under profasen i det første stadiet, dannes kromosomer fra kromatin som inneholder DNA og proteiner. Siden meiose innledes av DNA-replikasjon, inneholder kromosomene to kromatider med identisk DNA. Cellen er diploid, og settene med kromosomer fra moren og faren er farget i rødt og blått i animasjonen. Deretter dupliseres sentrosomet og beveger seg mot cellens motsatte poler.

I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og spindelapparatet dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan og en genetisk overkrysning forekommer; genetisk materiale utveksles tilfeldig mellom homologe kromosomer. Dette har stor påvirkning på mangfoldet av celler som dannes.

I anafasen beveger kromosomer seg mot de motsatte polene i cellen, før cellen i telofasen blir delt og kjernemembranen dannes igjen.

Ved slutten av det første stadiet av meiosen blir antall kromosomer halvert, og to haploide datterceller blir dannet fra den diploide modercellen.

Under meiosens andre stadie foregår celledelingen.
I profasen dupliseres sentrosomet og beveger seg mot de motsatte polene i cellen.

I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og et spindelapparat dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan.

I anafasen deles kromosomene inn i kromatider. De danner kromosomer med en kromatid, som deretter beveger seg mot de motsatte polene i cellen.

Så, under telofasen blir cellen delt og kjernemembranen dannes igjen.
Gjennom de to stadiene av meiosen blir fire haploide celler dannet fra én diploid celle.

Relaterte elementer

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Kjønnsceller

Zygoten er den første cellen som dannes når to kjønnsceller kommer sammen ved hjelp av seksuell reproduksjon.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Svangerskapsutvikling

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av menneskeembryoet og fosteret.

De ulike formene for metamorfose.

Basert på livssyklusen kan insekter grupperes i tre kategorier: ametaboløse, hemimetaboløse eller holometaboløse insekter.

Added to your cart.