Drivhuseffekten

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Geografi

Nøkkelord

drivhuseffekt, global oppvarming, Klima forandringer, forørkning, økning i havnivået, varme absorpsjon, speilbilde, innkommende stråling, stråling som sendes ut, atmosfæriske gasser, drivhusgass, karbondioksid, metan, nitrogenoksid, Vann damp, jordbruk, Industri, transport, menneskelig aktivitet, atmosfære, luft, Jord, havnivå, Sol, Sky, oppgjør, sløseri, breen, samfunn, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Drivhus

Mesteparten av den kortbølgede solstrålingen passerer uhindret gjennom Jordens atmosfære, før den absorberes av overflaten og dermed øker dens temperatur. En varm overflate utstråler langbølget varmestråling, som absorberes av atmosfæren.
Derfor blir en betydelig del av varmen som slippes ut holdt tilbake av atmosfæren – det vil si, ikke selve luften, men dens innhold av vanndamp og drivhusgasser. Drivhuseffekten er basert på atmosfærens kapasitet til å holde på varme.

Navnet kommer fra drivhusene som brukes i landbruket, hvor en lignende prosess foregår. I disse drivhusene er det glasset eller plasten som dekker huset som holder på varmen.

Dersom det ikke fantes noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag. Planeten vår ville vært dekket av is, med en gjennomsnittstemperatur på -20°C. Når mengden drivhusgasser i atmosfæren øker, stiger gjennomsnittstemperaturen på Jorden.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Når jorden varmes opp, vil størrelsen på permanent frosne områder reduseres, og metan vil slippes ut i atmosfæren. Siden metan er en sterkere drivhusgass enn karbondioksid, fanger den mer varme. Metan finnes i permafrostområder akkumulert i frosne myrer funnet i den siste istiden. Når permafrosten smelter, smelter også metanhydrat og slippes ut i atmosfæren. Overtrykk forårsaket av denne gassen utløser en eksplosjon på visse steder i bakken, og skaper et krater. Metan frigjøres i store mengder, ikke bare fra fastlandet, men også fra smeltsedimentet av polarhavet. Graden av global oppvarming vil trolig øke raskere etter hvert som mer metan slippes ut i atmosfæren.

Definisjon av begreper:

Innkommende stråling: Elektromagnetisk solstråling som når Jordens overflate. Den omdannes til varmeenergi på overflaten og bidrar til oppvarming av jorden og luften (indirekte).

Refleksjon: Elektromagnetisk solstråling reflekteres ut i det interplanetariske rommet av vanndamp-partikler, is eller forurensning som er større enn strålenes bølgelengde.

Varmeabsorpsjon: En liten del av den innkommende solstrålingen blir absorbert av elementene i atmosfæren, og forårsaker en veldig liten grad av oppvarming. Ozon absorberer ultrafiolett stråling, mens vanndamp og karbondioksid absorberer infrarød stråling.

Utgående stråling: Jordens overflate, som varmes opp av innkommende solstråling, overfører varme til luften over med langbølget varmestråling.

Drivhusgasser (klimagasser): Gasser som spiller en viktig rolle for drivhuseffekten: karbondioksid, metan, nitrogenoksider, freoner og ozon i troposfæren.

Atmosfæren

Naturlig drivhuseffekt

Økt drivhuseffekt

Smeltende iskapper

Animasjon

Forteller

Jorden mottar kortbølget stråling med høy energi fra Solen. En liten del av denne elektromagnetiske strålingen reflekteres tilbake ut i rommet; mesteparten passerer imidlertid gjennom atmosfæren, og når dermed Jordens overflate.

Når sollyset treffer Jordens overflate, blir noe av det reflektert tilbake, mens resten absorberes av overflaten. Derfor varmes Jorden opp og utstråler varme tilbake til atmosfæren. Denne lav-energi varmestrålingen har lang bølgelengde og varmer opp luften.
Drivhusgasser fanger varmen som utstråles fra Jordens overflate, slik at sollyset først absorberes og deretter stråles ut på nytt.

Denne prosessen ligner den prosessen som finner sted i et drivhus, hvor glassoverflaten har samme funksjon som klimagassene. Når sollys passerer gjennom glasset, absorberes det av jorden og stråles tilbake som varme.
Denne varmen blir fanget inne i drivhuset, noe som forårsaker en betydelig økning av temperaturen. Dersom det ikke var noen naturlig drivhuseffekt på Jorden, ville gjennomsnittstemperaturen vært 35°C lavere enn den er idag.

Mesteparten av de gassene som er ansvarlig for drivhuseffekten, som vanndamp, karbondioksid, metan og nitrogendioksid, finnes naturlig i atmosfæren. Gjennom de siste 100 årene har imidlertid en rekke gasser, enten på unaturlig vis, havnet i atmosfæren, eller de eksisterende gassene har økt i volum. Alle disse forsterker drivhuseffekten, som gjør at mer varme blir fanget i atmosfæren.
Forbrenning av olje, gass og kull produserer store mengder karbondioksid. Kraftverk, industri og transport er også ansvarlig for produksjon av karbondioksid. Avskoging er også en viktig faktor for den økende konsentrasjonen av karbondioksid, fordi vegetasjon absorberer karbondioksid.
De ikke-naturlige gassene genereres hovedsakelig gjennom industrivirksomhet i form av løsemidler, skummidler, avfettingsmidler eller isolasjonsmaterialer. Metan produseres som et resultat av råtningsprosesser assosiert med landbruk, som risdyrking og husdyrhold. Avfallshåndtering og behandling av avløpsvann er også ansvarlig for metanproduksjon. Nitrogendioksid dannes når nitrogenholdige stoffer, som gjødsel, brytes ned.

Noen forskere jobber ut ifra ideen om at de nåværende klimaendringene og global oppvarming har sterk tilknytning til den betydelig økende konsentrasjonen av klimagasser. Etter deres mening er dette en naturlig prosess.

Som et resultat av klimaendringene og global oppvarming har de polare isdekkene begynt å smelte, som har ført til en økning av havnivået. Dette har utgjort en trussel mot mange kystbyer. Antall stormer og orkaner øker, været blir uforutsigbart, ørkenspredning har blitt vanlig, skogbranner forekommer hyppigere og mange dyrearter har blitt utrydningstruet.

Relaterte elementer

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Passivhus

I et passivhus kan et behagelig inneklima opprettholdes uten bruk av trasisjonelle varme- og kjølesystemer.

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og forårsaker vulkansk aktivitet.

Varmfront, kaldfront

Kalde og varme fronter formes der varme og kalde luftlegemer møtes.

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Added to your cart.