Ontbossing

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

bos vernietigen, regenwoud, menselijke activiteit, milieuvervuiling, verbranding, erosie, klimaatverandering, Broeikaseffect, milieuschade, milieuproblemen, milieubescherming, industrie, landbouw, Veeteelt, biodiversiteit, besmetting, Amazonas, Afrika, Indonesië, Aarde, Earth wereldbol, milieu, oliepalm, koffie, cacaoboon, tropen, uitdoving, uitgestorven, maatschappij, sociale geografie, Aardrijkskunde, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • Hoeveel lager zou de gemiddelde temperatuur op aarde zijn zonder het broeikaseffect?
 • Waar of niet waar?\nAls gevolg van het broeikaseffect neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe.
 • Waar of niet waar?\nZuurstof is een broeikasgas.
 • Wat ontstaat er tijdens fotosynthese?
 • Wat is er níet nodig voor fotosynthese?
 • Wat is géén broeikasgas?
 • Wat is evapotranspiratie?
 • Wat is bodemerosie?
 • Waar of niet waar?\nHet niveau van het grondwater stijgt door ontbossing.
 • Waar of niet waar?\nHet zoutgehalte in de bodem neemt af door ontbossing.
 • Waar of niet waar?\nDe hoeveelheid neerslag verandert door ontbossing.
 • Wat is de invloed van ontbossing op de hoeveelheid neerslag in het ontboste gebied?
 • Waar of niet waar?\nOntbossing draagt ​​bij aan de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem.
 • Wat is de invloed van ontbossing op het klimaat op aarde?
 • Welke diersoort staat op het punt uit te sterven door ontbossing?
 • Wat is het verband tussen hamburgers en ontbossing?
 • Welk van de volgende producten bevat géén olie uit oliepalmen die in ontbost gebied zijn geplant?
 • Hoe groot is het regenwoud dat in de afgelopen 25 jaar gekapt is?
 • Waarvoor wordt het hout uit gekapte bossen gebruikt?
 • Waarvoor wordt het ontboste gebied níet gebruikt?

Scènes

Ontbossing

 • tegenwoordig
 • over 5 jaar
 • over 10 jaar
 • over 15 jaar
 • over 20 jaar
 • Tropisch regenwoud
 • verbranden van bos
 • bewerkte grond
 • gekapt bos
 • onvruchtbaar land

Ontbossing bestaat al sinds het begin van de beschaving. In die tijd was bijna de helft van de continenten bedekt met bos. Tot de eerste helft van de twintigste eeuw ging het bij ontbossing vooral om de gematigde bossen van Europa, Azië en Noord-Amerika. Sindsdien worden de tropische regenwouden in snel tempo gekapt.

Bossen worden verwijderd met machines of door verbranding. Ontboste gebieden worden gebruikt voor het verbouwen van gewassen, maar dat is van korte duur: de grond wordt na een paar jaar onvruchtbaar, zodat er meer bos gekapt moet worden.

Oorzaken

 • Amazonegebied
 • houtkap
 • begraasd gebied
 • gewassenteelt
 • bosbranden wegenbouw, urbanisatie
 • 5%
 • 30%
 • 60%

Er vindt ontbossing plaats om meerdere redenen: het hout wordt gebruikt in allerlei industrieën, bijvoorbeeld om papier of meubels te maken. Een andere, vaker voorkomende reden is het gebruik van ontbost gebied om er vee op te laten grazen, dat wordt gehouden voor de zuivel- en vleesproductie, en om verschillende gewassen zoals koffie, cacao en oliepalmen te verbouwen. Palmolie is een veelgebruikte grondstof voor biodiesel en voor de meeste cosmetische producten. Daarnaast is het ook een ingrediënt van de meeste bewerkte voedingsproducten, bijvoorbeeld margarine, koekjes en chocolade.

Gevolgen

 • regenwoud
 • gekapt regenwoud
 • intensieve fotosynthese
 • verminderde fotosynthese
 • klimaatregeling
 • opwarming
 • veel jaarlijkse neerslag
 • droogte
 • bodem van goede kwaliteit
 • bodemaantasting
 • grote biodiversiteit
 • uitsterven van soorten

Bossen zijn echter om veel redenen van groot belang: ze spelen een onmisbare rol bij het behoud van de biodiversiteit, het beïnvloeden van het klimaat en het beschermen van de bodem tegen erosie.

Fotosynthese, broeikaseffect

Bij de fotosynthese nemen bossen kooldioxide op uit de atmosfeer en geven ze zuurstof af, waardoor de juiste samenstelling van de atmosfeer wordt gewaarborgd. Door het vastleggen van kooldioxide gaan ze het broeikaseffect tegen. Zo hebben bossen invloed op het klimaat over de hele wereld. Door ontbossing neemt de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer toe, wat leidt tot versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Waterdamp

Ontbossing heeft ook invloed op de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied. Een belangrijke bron van neerslag is het water dat door bomen wordt opgenomen en later wordt verdampt. Door ontbossing neemt de infiltratiesnelheid aanzienlijk toe, en de verdamping neemt af. Als het bos dus wordt vernietigd, komt er minder waterdamp vrij in de atmosfeer, wat leidt tot minder neerslag. Als gevolg daarvan wordt het klimaat in het ontboste gebied droger.

Grond

Dankzij de neerslag- en verdampingscyclus is de grondwaterspiegel in het regenwoud nagenoeg constant. Aangezien er geen bomen zijn om de neerslag na ontbossing te op te nemen, vindt er sneller infiltratie plaats, zodat de grondwaterspiegel stijgt. Door de verdamping van grondwater stijgt de zoutconcentratie aan het oppervlak van de grond. Als gevolg hiervan sterven de planten en ontstaat er bodemerosie. De bodem wordt snel onvruchtbaar en onleefbaar voor zowel planten als dieren.

Flora en fauna

Regenwouden staan bekend om hun hoge biodiversiteit. Als gevolg van ontbossing dreigt echter een groot aantal soorten uit te sterven, zoals bijv. de orang-oetan. Deze mensaap is al 90 procent van zijn leefgebied kwijtgeraakt.

Ontbossing wereldwijd

Sinds de jaren negentig is het totale bosoppervlak op aarde afgenomen met 3 procent, dat wil zeggen ongeveer 1.300.000 vierkante kilometer. Dit is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van de Republiek Zuid-Afrika. De gebieden die het meest worden bedreigd door ontbossing, zijn het Amazonegebied, Indonesië en de tropische regenwouden van Afrika.

Animatie

 • tegenwoordig
 • over 5 jaar
 • over 10 jaar
 • over 15 jaar
 • over 20 jaar
 • Tropisch regenwoud
 • verbranden van bos
 • bewerkte grond
 • gekapt bos
 • onvruchtbaar land
 • Amazonegebied
 • houtkap
 • begraasd gebied
 • gewassenteelt
 • bosbranden wegenbouw, urbanisatie
 • 5%
 • 30%
 • 60%
 • regenwoud
 • gekapt regenwoud
 • intensieve fotosynthese
 • verminderde fotosynthese
 • klimaatregeling
 • opwarming
 • veel jaarlijkse neerslag
 • droogte
 • bodem van goede kwaliteit
 • bodemaantasting
 • grote biodiversiteit
 • uitsterven van soorten
 • CO₂ - Kooldioxide. Een anorganisch molecuul, dat door de plant wordt omgezet in een organisch molecuul, namelijk suiker. Planten zijn autotroof: ze kunnen anorganische stoffen omzetten in organische stoffen. Heterotrofe organismen (dieren en schimmels) kunnen dit niet.
 • O₂ - Zuurstof. Komt bij de fotosynthese vrij als bijproduct. Op aarde wordt de zuurstof die nodig is voor heterotrofe organismen geproduceerd door fotosynthese.
 • licht - De deeltjes ervan heten fotonen. Planten gebruiken de energie uit fotonen om anorganisch kooldioxide om te zetten in organische suiker.
 • C₆H₁₂O₆ - Glucose (ook wel druivensuiker genoemd). Wordt door planten geproduceerd uit kooldioxide met behulp van de energie uit licht.
 • H₂O - Water. Wordt door planten opgenomen uit de grond. Tijdens de fotosynthese wordt het opgesplitst in zuurstof, (H⁺) en elektronen (e⁻).
 • broeikasgassen - Het gaat voornamelijk om waterdamp, kooldioxide, methaan en ozon.
 • inkomende straling - Kortgolvige straling(zonnestraling).
 • uitgaande straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • reflectie - De uitgestraalde warmte wordt door atmosferische gassen teruggestraald naar het oppervlak, zodat de hitte opgesloten wordt.
 • neerslag - Een belangrijke bron van neerslag is het water dat door bomen wordt opgenomen en later wordt verdampt. Door ontbossing neemt de infiltratiesnelheid aan het oppervlak aanzienlijk toe, en de verdamping neemt af. Als het bos dus wordt vernietigd, komt er waterdamp vrij in de atmosfeer, waardoor er minder neerslag ontstaat en de voorheen vochtige zone verandert in een droge zone.
 • evapotranspiratie - De som van verdamping uit planten en uit de bodem naar de atmosfeer (de hoeveelheid waterdamp die wordt afgegeven aan de atmosfeer).
 • grondwaterspiegel - De grondwaterspiegel in regenwouden is vrijwel constant. Aangezien er geen bomen zijn om de neerslag na ontbossing op te nemen, vindt de infiltratie sneller plaats, zodat de grondwaterspiegel stijgt.
 • zoutconcentratie - De grondwaterspiegel stijgt door ontbossing. Door de verdamping van grondwater stijgt de zoutconcentratie bij het oppervlak van de grond.
 • infiltratie - Bomen absorberen een deel van de neerslag. Als de bomen worden gekapt, komt de neerslag rechtstreeks in de bodem terecht.
 • erosie - Het zoutgehalte van de bodem in het ontboste gebied neemt toe, waardoor planten afsterven en er bodemerosie ontstaat.
 • verdamping
 • grote biodiversiteit - Bijv. de neushoornvogel, de orang-oetan, de Sumatraanse tijger.
 • uitgestorven soorten

Gesproken tekst

Ontbossing bestaat al sinds het begin van de beschaving. In die tijd was bijna de helft van de continenten bedekt met bos. Tot de eerste helft van de twintigste eeuw ging het bij ontbossing vooral om de gematigde bossen van Europa, Azië en Noord-Amerika. Sindsdien worden de tropische regenwouden in snel tempo gekapt.

Bossen worden verwijderd met machines of door verbranding. Ontboste gebieden worden gebruikt voor het verbouwen van gewassen, maar dat is van korte duur: de grond wordt na een paar jaar onvruchtbaar, zodat er meer bos gekapt moet worden.

Er vindt ontbossing plaats om meerdere redenen: het hout wordt gebruikt in allerlei industrieën, bijvoorbeeld om papier of meubels te maken. Een andere, vaker voorkomende reden is het gebruik van ontbost gebied om er vee op te laten grazen, dat wordt gehouden voor de zuivel- en vleesproductie, en om verschillende gewassen zoals koffie, cacao en oliepalmen te verbouwen. Palmolie is een veelgebruikte grondstof voor biodiesel en voor de meeste cosmetische producten. Daarnaast is het ook een ingrediënt van de meeste bewerkte voedingsproducten, bijvoorbeeld margarine, koekjes en chocolade.

Bossen zijn echter om veel redenen van groot belang: ze spelen een onmisbare rol bij het behoud van de biodiversiteit, het beïnvloeden van het klimaat en het beschermen van de bodem tegen erosie.

Fotosynthese, broeikaseffect

Bij de fotosynthese nemen bossen kooldioxide op uit de atmosfeer en geven ze zuurstof af, waardoor de juiste samenstelling van de atmosfeer wordt gewaarborgd. Door het vastleggen van kooldioxide gaan ze het broeikaseffect tegen. Zo hebben bossen invloed op het klimaat over de hele wereld. Door ontbossing neemt de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer toe, wat leidt tot versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Waterdamp

Ontbossing heeft ook invloed op de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied. Een belangrijke bron van neerslag is het water dat door bomen wordt opgenomen en later wordt verdampt. Door ontbossing neemt de infiltratiesnelheid aanzienlijk toe, en de verdamping neemt af. Als het bos dus wordt vernietigd, komt er minder waterdamp vrij in de atmosfeer, wat leidt tot minder neerslag. Als gevolg daarvan wordt het klimaat in het ontboste gebied droger.

Grond

Dankzij de neerslag- en verdampingscyclus is de grondwaterspiegel in het regenwoud nagenoeg constant. Aangezien er geen bomen zijn om de neerslag na ontbossing te op te nemen, vindt er sneller infiltratie plaats, zodat de grondwaterspiegel stijgt. Door de verdamping van grondwater stijgt de zoutconcentratie aan het oppervlak van de grond. Als gevolg hiervan sterven planten af en ontstaat er bodemerosie. De bodem wordt snel onvruchtbaar en onleefbaar voor zowel planten als dieren.

Flora en fauna

Regenwouden staan bekend om hun hoge biodiversiteit. Als gevolg van ontbossing dreigt echter een groot aantal soorten uit te sterven, zoals bijv. de orang-oetan. Deze mensaap is al 90 procent van zijn leefgebied kwijtgeraakt.

Sinds de jaren negentig is het totale bosoppervlak op aarde afgenomen met 3 procent, dat wil zeggen ongeveer 1.300.000 vierkante kilometer. Dit is ongeveer gelijk aan de oppervlakte van de Republiek Zuid-Afrika. De gebieden die het meest worden bedreigd door ontbossing, zijn het Amazonegebied, Indonesië en de tropische regenwouden van Afrika.

Gerelateerde items

Boslagen

De opbouw van bossen in verschillende boslagen hangt van het type bos af.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De grove den

Een van de meest voorkomende bomen uit de dennenfamilie, inheems in Eurazië.

De mammoetboom

Mammoetbomen zijn de zwaarste levende wezens ter wereld.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Dodo

De dodo is een uitgestorven loopvogel, die het symbool werd van uitgestorven diersoorten.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuur worden milieuvervuiling genoemd.

Papierproductie

Papier werd al meer dan 2000 jaar geleden uitgevonden.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Added to your cart.