Het broeikaseffect

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

broeikaseffect, Broeikaseffect, klimaatverandering, woestijnvorming, stijging van de zeespiegel, warmteabsorptie, reflectie, instraling, geëmitteerde straling, atmosferische gassen, broeikasgas, carbon dioxide, methaan, stikstofoxide, waterdamp, landbouw, industrie, vervoer, menselijke activiteit, atmosfeer, lucht, Aarde, zeeniveau, Zon, wolk, nederzetting, afval, gletsjer, maatschappij, Natuurkunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Broeikas

 • ingezonden straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • broeikas

De meeste kortgolvige zonnestraling wordt door de aardatmosfeer doorgelaten en wordt vervolgens geabsorbeerd door het aardoppervlak, waardoor de temperatuur toeneemt. Een warm aardoppervlak zendt langgolvige warmtestraling uit, die wordt geabsorbeerd door de atmosfeer.
Zo wordt een groot deel van de uitgestraalde warmte vastgehouden door de atmosfeer - dat wil zeggen, niet de lucht zelf, maar het waterdampgehalte en broeikasgassen. Het broeikaseffect heeft betrekking op het vermogen van de atmosfeer om warmte vast te houden.

De naam komt van de broeikassen die worden gebruikt in de landbouw, waarin een soortgelijk proces plaatsvindt. In deze kassen zijn het de glazen of kunststof platen die de warmte vasthouden.

Als er geen natuurlijk broeikaseffect op aarde zou zijn, zou de gemiddelde temperatuur 35°C lager zijn dan nu, en zou onze planeet bedekt zijn met ijs en een gemiddelde temperatuur van -20 °C. Wanneer de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt, stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde.

Het merendeel van de gassen dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect, zoals waterdamp, kooldioxide, methaan en lachgas, komt van nature voor in de atmosfeer. In de afgelopen 100 jaar is er echter een aantal gassen in de atmosfeer verschenen dat hier normaliter niet voorkomt of het percentage van de al bestaande gassen is toegenomen. Al deze gassen verhogen het broeikaseffect, waardoor er meer warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden.

Als gevolg van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn de polaire ijskappen begonnen te smelten, wat een stijging van de zeespiegel heeft veroorzaakt. Dit is een bedreiging voor veel kustplaatsen.
Het aantal stormen en orkanen neemt toe, het weer wordt steeds onvoorspelbaarder, woestijnvorming is normaal geworden, bosbranden komen vaker voor en vele diersoorten worden bedreigd.

Met het opwarmen van de aarde neemt de omvang van permafrostgebieden af en wordt er methaan afgegeven aan de atmosfeer. Doordat methaan een krachtiger broeikasgas is dan kooldioxide, houdt het meer warmte vast. In permafrostgebieden heeft er zich in de laatste ijstijd methaan verzameld in bevroren moerassen. Als de permafrost smelt, smelt ook het daarin aanwezige methaanhydraat. Zo komt er methaan vrij in de atmosfeer. Het ontsnappende gas veroorzaakt overdruk, waardoor er op bepaalde plaatsen in de grond een ontploffing plaatsvindt met een krater tot gevolg. Methaan komt niet alleen in grote hoeveelheden vrij op het vasteland, maar ook uit de poolzeeën, door het smelten van sediment op de zeebodem. De opwarming van de aarde neemt waarschijnlijk sneller toe naarmate er meer methaan in de atmosfeer terechtkomt.

Definities van termen:

Inkomende straling: Elektromagnetische zonnestraling bereikt het aardoppervlak. Deze straling wordt omgezet in thermische energie op het aardoppervlak en draagt ​​bij tot de opwarming van de aarde en de lucht (indirect).

Reflectie: Elektromagnetische zonnestraling wordt in de interplanetaire ruimte gereflecteerd door deeltjes waterdamp, ijs of vervuiling die groter zijn dan de golflengte van de straling.

Warmteopname: Een klein deel van de zonnestraling wordt geabsorbeerd door de elementen van de atmosfeer, waardoor er een zeer geringe mate van opwarming ontstaat. Ozon absorbeert ultraviolette straling, terwijl waterdamp en kooldioxide de infrarode straling absorberen.

Uitgaande straling: Het aardoppervlak, verwarmd door de inkomende zonnestraling, brengt warmte over naar de lucht erboven door langgolvige warmtestraling.

Broeikasgassen: Gassen die een belangrijke rol spelen bij het broeikaseffect: kooldioxide, methaan, stikstofoxiden, freonen en ozon in de troposfeer.

Atmosfeer

 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • atmosfeer
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • Zon
 • Aarde

Natuurlijke broeikaseffect

 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • wildvuur - Hierbij komt kooldioxide vrij.
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • warmteopname
 • moerassen - Emissie van methaan en stikstofoxiden.

Versterkte broeikaseffect

 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • warmteopname
 • veeteelt - Methaanemissie.
 • nederzettingen - Kooldioxide, stikstofoxiden, freonen.
 • industriële productie - Kooldioxide, freonen.
 • verbranding van vegetatie - Stoot kooldioxide uit.
 • intensieve landbouw - Methaan, stikstofoxiden.
 • afvalverwerking - Hierbij komen koolstofdioxide en methaan vrij.
 • wegvervoer - Stikstofoxiden, kooldioxide.
 • energieproductie - Hierbij komen koolstofdioxide en methaan vrij.

Smeltende ijskappen

 • methaanhydraat - Hoopt zich op in ijslenzen onder het oppervlak.
 • permafrost - Grond die ten minste twee jaar is bevroren. Een kwart van het land op het noordelijk halfrond is erdoor bedekt.
 • gebarsten oppervlak - Een gevolg van de opwarming van de aarde.
 • methaanafgifte

Animatie

 • ingezonden straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • broeikas
 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • atmosfeer
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • Zon
 • Aarde
 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • wildvuur - Hierbij komt kooldioxide vrij.
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • warmteopname
 • moerassen - Emissie van methaan en stikstofoxiden.
 • inkomende straling - Kortgolvige straling (zonnestraling).
 • uitgezonden straling - Langgolvige straling (warmtestraling).
 • broeikasgassen - Bestaat uit waterdamp, kooldioxide, methaan, stikstofoxiden en ozon.
 • warmteopname
 • veeteelt - Methaanemissie.
 • nederzettingen - Kooldioxide, stikstofoxiden, freonen.
 • industriële productie - Kooldioxide, freonen.
 • verbranding van vegetatie - Stoot kooldioxide uit.
 • intensieve landbouw - Methaan, stikstofoxiden.
 • afvalverwerking - Hierbij komen koolstofdioxide en methaan vrij.
 • wegvervoer - Stikstofoxiden, kooldioxide.
 • energieproductie - Hierbij komen koolstofdioxide en methaan vrij.

Gesproken tekst

Van de Zon wordt er kortgolvige straling met een grote hoeveelheid energie naar de Aarde gezonden. Een klein deel van deze elektromagnetische straling wordt teruggekaatst naar de ruimte; het grootste deel gaat echter door de atmosfeer heen en bereikt dus het aardoppervlak.

Bij het bereiken van het aardoppervlak wordt een deel van het zonlicht teruggekaatst, terwijl de rest wordt geabsorbeerd door het oppervlak. Daarom warmt de aarde op en straalt warmte terug de atmosfeer in. Deze thermische straling met een lage hoeveelheid energie bestaat uit lange golflengten en verwarmt de lucht. Broeikasgassen houden de uitgestraalde warmte van het aardoppervlak vast, zodat het zonlicht eerst wordt geabsorbeerd en vervolgens opnieuw wordt uitgestraald.

Dit proces is vergelijkbaar met de processen die plaatsvinden in een kas, waarbij het glas dezelfde functie heeft als de broeikasgassen. Zodra er zonlicht door het glas heen komt, wordt het geabsorbeerd door de grond en wordt het teruggekaatst in de vorm van warmte.
Deze warmte wordt vastgehouden in de kas, wat een aanzienlijke stijging van de temperatuur veroorzaakt. Als er geen natuurlijk broeikaseffect op aarde zou zijn, dan zou de gemiddelde temperatuur 35°C lager zijn dan het nu is.

Het merendeel van de gassen die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, zoals waterdamp, kooldioxide, methaan en lachgas, komen van nature voor in de atmosfeer. In de afgelopen 100 jaar, zijn er echter een aantal gassen in de atmosfeer verschenen die hier normaliter niet voorkomen of het percentage van de al bestaande gassen is toegenomen. Al deze gassen verhogen het broeikaseffect, waardoor er meer warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden. De verbranding van olie, gas en kolen genereert grote hoeveelheden kooldioxide. Energiecentrales, industrie en transport zijn ook verantwoordelijk voor de vorming van kooldioxide. Ontbossing is daarnaast een belangrijke factor in de opkomst van kooldioxideconcentratie, omdat vegetatie kooldioxide absorbeert.
De niet-natuurlijke gassen worden meestal gegenereerd door industriële activiteiten in de vorm van oplosmiddelen, schuimmiddelen, ontvettingsmiddelen of isolatiematerialen. Methaan ontstaat als gevolg van verval processen die verband houden met agrarische activiteiten, zoals rijstteelt en veeteelt. Afvalverwerking en afvalwaterbehandeling zijn ook verantwoordelijk voor de productie van methaan. Lachgas wordt gevormd bij het afbreken van stikstofhoudende stoffen, zoals kunstmest.

Sommige onderzoekers betwisten de gedachte dat de huidige klimaatverandering en de opwarming van de aarde sterk samenhangen met de aanzienlijke toename van de concentraties van broeikasgassen. Volgens hen is dit een natuurlijk proces.

Als gevolg van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn de polaire ijskappen begonnen te smelten, wat een stijging van de zeespiegel heeft veroorzaakt. Dit is een bedreiging voor veel kustplaatsen. Het aantal stormen en orkanen neemt toe, het weer wordt steeds onvoorspelbaarder, woestijnvorming is gewoon geworden, bosbranden komen vaker voor en vele diersoorten worden bedreigd.

Gerelateerde items

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Booreiland

In het midden van de stalen structuur bevindt zich een lange pijp die de zeebodem doorboort tot de steenlaag die de ruwe olie bevat.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

Cementproductie

In deze 3D-scène zie uit welke stappen het cementproductieproces bestaat.

Cycloon en anticycloon in de gematigde zone

In de zomer brengt de moesson neerslag naar het vasteland.

De baan van de Zon op de belangrijkste breedtegraden van de Aarde

De schijnbare dagelijkse baan van de Zon is het gevolg van de rotatie van de Aarde om haar eigen as.

De seizoenen (middelbaar niveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De vorming en de werking van stratovulkanen

Stratovulkanen bestaan ​​uit lagen vulkanische as, puin en lava.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Fotosynthese (basisniveau)

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Hotspots

Hotspots zijn gebieden in de korst van de aarde waar magma regelmatig aan het oppervlakte komt en vulkanische activiteit veroorzaakt.

IJsbergen

Een ijsberg is een grote massa bevroren zoetwater die in de zee drijft.

Interessante geografische feiten - Sociale geografie

Deze animatie toont enkele interessante feiten over sociale geografie.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuur worden milieuvervuiling genoemd.

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Passiefhuis

In een passiefhuis kan een aangenaam binnenklimaat worden gegarandeerd zonder conventionele verwarmings- en koelingssystemen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Tropische cyclonen

Cyclonen zijn grote gebieden van wervelende lucht waar wolken en neerslag in ontstaan.

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

Warmtefront, koufront

Cyclonen hebben een diameter van duizenden kilometers, met wolken en neerslag.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Ozon (O₃)

Allotrope vorm van zuurstof, bestaande uit drie zuurstofatomen.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Added to your cart.