Római kori örökségünk, Gorsium

Római kori örökségünk, Gorsium

Hogyan éltek a római kori emberek a pannóniai Gorsiumban?

08:11

역사

검색어

Gorsium, római kultúra, 로마서, Tác, római település, 로마 사회, 로마, Pannonia, 지방, 발굴, 고고학 발굴, örökség, 파멸, 벽 그림, 고고학, 유물, 황제, 로마 군단, 식사, 잘, Sopron, Győr, Pécs, Szombathely, 정착, Traianus, 축산, 작물 생산, 도시, 집, 이탈리아, 농업, 염소, 양, 돼지, 작업장, romkert, 발견, 해골, 라이프 스타일, 프레스코, 도자기, iparos, 신, 이력

관련 엑스트라

관련 엑스트라

초기 기독교미술

초기 기독교 유물은 첫 천년의 장례 문화를 목격한 물건들입니다.

콜로세움

콜로세움은 서기 80년부터 로마의 가장 유명하고 큰 건물이었는데 널리 알려진 검투사들의 싸움의 현장이었습니다.

로마 포럼

고대 로마의 주 광장은 영원한 도시의 가장 인기있는 관광지가 되었습니다.

판테온

판테온은 로마 시대의 신전들 중에서 가장 중요한 제일 잘 유지된 것입니다.

로마 설립

암늑대와 두 남자 아기는 왜 로마의 상징이 됐을까요?

영원의 도시, 로마

이탈리아의 수도는 거의 전체가 유적지로서 잘 알려져 있습니다.

폼페이 파괴

전문가들은 이 고대 도시의 비밀을 밝히려고 아직까지도 노력하고 있습니다. 폼페이는 흥미로운 정보를 많이 숨기고...

고대 로마의 건축

고대 로마의 주요한 건물들은 그후의 유럽 건축 양식에 큰 영양을 미쳤습니다.

파라오의 저주

투탕카멘의 무덤을 개장하는 것은 큰 대가를 치르게 되었습니다.

지난날의 수사관

역사는 늘 단순한 사실을 바탕으로 해서 계속되는 것이 아닙니다. 그러니까 과거를 발견하기 위해 진지한 연구가...

인류의 진화 III. - 마지막 장면

네안데르탈인이 멸종했을까요? 아니면 현인이 그를 퇴출시켰을까요? 혹은 아직까지도 우리 사이에서 살아 있을까요?...

2000살이 된 사회 연결망

소셜 네트워크는 현대 사회의 발명품이 아니라 로마 시대 때부터 이용한 것이입니다.

A vértesszőlősi előember

Az általános iskolák biológia-szertárának örök és állandó...

Added to your cart.