Мейоз

Мейоз

Біздің жыныс жасушаларымыз гаплоидты. Гаплоидты жасушалар диплоидты жасушалардан тұрады, яғни жасушалық бөлінудің нәтижесінде пайда болады.

Биология

Этикеткалар

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, ДНҚ, cytology, биология

Байланысты экстралар

Көріністер

Жануарлардың өмір циклының мәні

 • әкенің диплоидты жасушалары
 • гаплоидты шәует
 • ананың диплоидты жасушалары - Диплоидты жасушада екі хромосомадан болады. Бірін әкеден, екіншісін анадан аламыз. Денеміздің жасушалары диплоидты, ал жыныс жасушаларымыз гаплоидты.
 • гаплоидты жұмыртқалар - Жыныс жасушаларымыз гаплоидты: әр хромосоомада бірден болады. Осы хромосомаларды ата-аналары балаларыма береді, яғни бұлар мұрагердің ана хромосома жиынтығын құрайды. Гаплоидты жыныс жасушалары диплоидты жасушалардан бөліну арқылы түзіледі.
 • ұрықтану - Екі жыныс жасушалары бірігуінен диплоидты жұмыртқа жасушасы - зигота дамиды.
 • диплоидты зигота - Жасушалардың саны тұрақты бөліну митоз барысында осыдан мұрагердің ағзасы қалыптасады.
 • ұрық - Диплоидты жасушалар денесін құрайды, олар зиготадан басталатын митоз барысында пайда болады. Дене жасушаларының арасында кейбірі мейоз нәтижесінде жыныс жасушаларын түзеді.
 • мейоз - Жасушалардың редукциялық бөлінуі. Бұның барысында 2n дана хромосомасы бар диплоид жасушалардың хромосома саны екі есеге азаяды, мұрагер жасушаның әрқайсысында n санды хромосома болады. Оның саны түрге байланысты, мәселен, адамда n = 23. Диплоидты дене жасушаларымыз 2n = 46 дана (23 жұп) хромосомасы бар, ал гаплоидты жыныс жасушаларымыз n = 23.
 • мейоз

Мейоз үдерісі

 • жасуша орталығы - Жасушалардың бөлінуі кезінде хромосомалардың қозғалысын басқарады. Басқаша атауы: центросома. Екі бір-біріне перпендикулар, цилиндр пішінді ақуыз кешенін түзеді. Бұл ақуыз кешені қысқа микротүтікшелерден тұрады.
 • хроматин жиынтығы - ДНҚ және ақуыздан тұрады, хромосомалар осылардан тұрады.
 • бөліну ұршығы - Микротүтікшелерден тұрады. Жасуша орталығын және жасуша кинетохорын байланыстырады.

Анимация

 • ұрықтану
 • ұрық
 • мейоз
 • жасуша орталығы
 • бөліну ұршығы

Наррация

Жануарлар мен адамның өмірі барысында диплоидты жасушалар гаплоидты жыныс жасушаларына ауысатын кезең болады. Бастапқы диплоидты жасушада әр хромосомадан екіден болады: бірі - әкеден, екіншісі - анадан. Түзілетін гаплоидты жасушада әр хромосомадан бірден болады, сондықтан оның хромосомаларының саны бастапқы хромосомадан екі есе аз болады.
Ұрықтану кезінде әкенің және ананың генетикалық жинытығы араласады: гаплоидты жыныс жасушалары бірігіп, диплоидты зигота пайда болады. Зиготадан митоз, яғни саны тұрақты бөліну, кезінде мұрагер денесі пайда болады. Жыныстық көбеюдің маңызды кезеңі мейоз, яғни саны айырылатын бөліну.

Мейоз негізгі екі бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы профаза, метафаза, анафаза, телофазаға бөлінеді.
Профазада ДНҚ мен ақуыздан тұратын хроматин жиынтығынан хромосомалар түзіледі. Мейоздың алдында ДНҚ екі еселенеді, сондықтан хромосомалар екі хроматидті болады, екі хроматидтің ДНҚ жасушаларының саны бірдей болады. Жасуша диплоидты, ана және әке хромосомалары қызыл және көк түстермен белгіленеді. Жасуша орталығы екіге бөлініп, полюстерге қарай жылжиды.

Метафазада жасушаның ядролық қабығы жойылады, ахроматин ұршығы түзіледі. Хромосомалар экваторлық өріске орналасады, қиылысады: жұп хромосомалардың кейбірі кездейсоқ орын алмасады. Бұл түзілетін жыныс жанысушаларында үлкен генетикалық өзгерістер тудырады.

Анафазада хромосомалар қарама-қарсы полюстерге қарай жылжиды, сонан соң телофазада цитоплазма бөлініп, екі жаңа жасуша пайда болады, ядро қабығы түзіледі.

Бірінші негізгі кезеңнің соңында хромосомалар саны екіге бөлінеді, диплоидты бастапқы жасушадан екі гаплоидты жасуша пайда болады, олар хромосомалары екі хроматидті.

Екінші негізгі кезеңде саны тұрақты бөліну жүреді.

Профазада жасуша орталығы екіге бөлінеді, және полюстерге қарай жылжиды.

Метафазада ядро мембранасы ыдырайды, ахроматин ұршығы пайда болады. Хромосомалар экваторлық өріске орналасады.

Анафазада хромосомалар хроматидтерге бөлінеді. Сөйтіп бір хроматидті хромосомалар пайда болады, олар қарама-қарсы полюстерге жылжиды.

Телофазада екі жасуша екіге бөлінеді, ядро қабығы қалыптасады.
Яғни мейоздың негізгі екі кезеңінде бір диплоидты жасушадан төрт гаплоидты жасуша пайда болады.

Байланысты экстралар

Жануар және өсімдік жасушалары, жасушалық органоидтар

Эукариот жасушаларында көптеген органоидтар болады.

Митоз

Митоз – хромосомалар саны өзгермейтін жасушалар бөлінуі.

Gametes

The zygote is the initial cell formed when two gamete cells are joined by means of sexual...

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres...

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the...

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Prenatal development

This animation demonstrates the development of the human embryo and foetus.

Жәндіктердің көбеюі және жеке дамуы

Жәндіктердің жеке дамуы тікелей даму, жартылай айналу немесе толықтай өзгеру түрінде өтеді.

Added to your cart.