Beta-D-fruktoza (voćni šećer) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza je najslađi jednostavni ugljikohidrat.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Bezbojna, pomalo viskozna, higroskopna tekućina, koja se koristi za proizvodnju mravlje...

Bitka na rijeci Šaju (11.-12. travanj 1241.)

Više pogrešnih odluka je vodilo do poraza mađarskog kralja od strane tatarske vojske.

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Bezbojna tekućina koja se lako otapa u organskim otapalima, ali ne u vodi.

2,2-dimetilpropan (C₅H₁₂)

Bezbojni plin bez mirisa, upotrebljava se kao standard u NMR spektroskopiji.

Molekularne vježbe V. (Spojevi ugljika sa sadržajem kisika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem kisika.

Molekularne vježbe IV. (Ugljovodici)

Zadatak za upoznavanje sa ugljovodicima.

Dizajniranje kuhinjskog namještaja - koordinatni sustav u prostoru

Kompjuterski model kuhinjskog namještaja će nas upoznati sa upotrebom koordinatnog sustava.

1-Penten (C₅H₁₀)

Tekućina s karakterističnim neugodnim mirisom i niskom točkom vrelišta.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi član alkena, homolognoga niza ugljikovodika.

Dimetilamin (NH(CH₃)₂)

Bezbojni plin oštrog mirisa. Naširoko se koristi u industriji.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Bezbojna tekućina s mirisom sličnim benzenu. Monomer polistirena.

Život na salašu u Mađarskoj

Životu na salašu uključuje i posebne poljoprivredne djelatnosti.

Piridin (C₅H₅N)

Osnovni heterociklički organski spoj; bezbojna, otrovna tekućina oštrog mirisa.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spoj vodika i kisika. Bezbojna tekućina bez mirisa; teža od vode.

Cis-2-buten (C₄H₈)

Bezbojni plin, gušći od zraka. Njegov geometrijski izomer je trans-2-buten.

Etin (acetilen) (C₂H₂)

Prvi je član homolognoga reda alkina.

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti član u homolognoj seriji ravnolančanih alkana.

Added to your cart.