Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Bezbojna tekućina s mirisom sličnim benzenu. Monomer polistirena.

Bromfluorklorometan (CHClBrF)

Molekula ima dva enantiomera: stereoizomeri koji su zrcalne slike jedan drugog i ne mogu...

Butan (C₄H₁₀)

Četvrti član u homolognom nizu alkana.

Added to your cart.