Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Povezani dodatci

Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Učinak koncentracije na kemijsku ravnotežu

Ispitivanje boje kobalt(II) klorida u vodi i klorovodiku.

Miješanje supstanci, razdvajanje smjesa 1 (promatranje)

Postupak rastavljanja tvari u mješavini ovisi o različitim svojstvima tvari.

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Slično otapa slično

Nepolarne tvari se otapaju u nepolarnim otapalima, dok se polarne tvari otapaju u polarnim...

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Voćne baterije

Električna struja male voltaže može se proizvesti koristeći voće, slično Daniellovu članaku.

Učinak temperature na kemijsku ravnotežu (promatranje)

Promjena boje otopine kobalt(II) klorida uslijed zagrijavanja i hlađenja.

Added to your cart.