Sistem obrane od poplava

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Geografija

Ključne riječi

nasip, brana, obrana, poplava, poplavno područje, podignuta brana, korito rijeke, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Geografska obilježja

Animacija nam pokazuje važnije reljefne oblike, površinske vode i njihova obilježja.

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidroenergije, koja gibanje mora uzrokovano padom i porastom razine mora koristi za transformaciju u električnu energiju.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Nizozemski sustav brana

Nizozemska se već stoljećima bori sa morem.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Rad brodske prevodnice

Brodska prevodnica omogućuje plovilima svladavanje razlike u razinama vode.

Tsunami

Tsunamiji su izuzetno visoki valovi nemjerljive destuktivne moći.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Added to your cart.