Pomicanje kontinenata kroz geološku povijest Zemlje

Pomicanje kontinenata kroz geološku povijest Zemlje

Kontinenti su se kroz povijest neprestano pomicali, a taj proces traje i danas.

Geografija

Ključne riječi

povijest Zemlje, položaji kontinenata, pomicanje kontinenata, Panthalassa, Pangea, Laurazija, Gondvana, geološka epoha, Kambrium, silurski, razdoblje Devona, karbonski, Perm, vulkanska aktivnost, evolucija, kontinent, Zemlja, litosfera, magma, fizička geografija, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Povijest Zemlje

 • S
 • J
 • Sjeverni pol
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Južni pol
 • Panthalassa
 • Gondvana
 • Laurencija
 • Sibir
 • Baltika
 • Kina
 • Tetis
 • Panthalassa
 • Kazahstan
 • Sibir
 • Sjeverna Kina
 • Južna Kina
 • Pangea
 • Tetis
 • Panthalassa
 • Kazahstan
 • Sibir
 • Laurazija
 • Gondvana
 • Arabija
 • Indija
 • Tethys
 • Tihi ocean
 • Sjeverna Amerika
 • Južna Amerika
 • Afrika
 • Indija
 • Euroazija
 • Australija
 • Antarktika
 • Indijski ocean
 • Atlantski ocean
 • Atlantski ocean
 • Indijski ocean
 • Tihi ocean
 • Sjeverna Amerika
 • Južna Amerika
 • Afrika
 • Australija
 • Antarktika
 • Euroazija
 • Indija
 • Indo-Atlantski ocean
 • Tihi ocean
 • Sjeverna Amerika
 • Južna Amerika
 • Afrika
 • Euroazija
 • Antarktika
 • Indijski ocean
 • Australija

Prije 4,6 milijardi godina
Hlađenjem Zemlje dolazi do stvaranja čvrste Zemljine kore koja prekriva cijelu njezinu površinu.
Iz stvrdnute mase isparavali su plinovi (vodik i plemeniti plinovi), što je rezultiralo nastajanjem primarne atmosfere. Kasnije su ti plinovi isparili u međuplanetarni prostor, uslijed čega je Zemlja privremeno ostala bez atmosfere. Njezina je površina bila pogođena mnoštvom meteorita koji su iza sebe, na mjestima udara, ostavljali kratere. U neposrednoj blizini udara meteorita Zemljina se kora otopila, što je dovelo do vulkanske aktivnosti.

Prije 3,6 milijardi godina
Uslijed vulkanske djelatnosti došlo je do oslobađanja velike količine plinova, što je rezultiralo nastankom sekundarne atmosfere (vodena para, ugljikov dioksid, sumporov dioksid, dušik, klor, amonijak i metan). Došlo je do aktivacije unutarnjih sila. Uslijed smanjenja temperature atmosfere došlo je do kondenzacije vodene pare i nastanka prvih oceana. Unutar Zemljinog ogrtača snažne struje magme na više su mjesta uzrokovale puknuća Zemljine kore, što je posljedično dovelo do nastanka tektonskih procesa.

Prije 3 milijarde godina
Razdoblje oblikovanja prvih planina.

Prije 2,3 milijarde godina
Drugo razdoblje oblikovanja planina. Nastaju planinski masivi.

Kambrij
Na jugu se nalazi kontinent Gondvana, a sjeverni kontinent podijelio se na tri dijela, prastaru Europu, prastaru Aziju i prastaru Sjevernu Ameriku.

Silur
Glavno razdoblje Kaledonske orogeneze, kao posljedica toga prastara Sjeverna Amerika i prastara Europa spojile su se u jedan jedinstveni kontinent.

Devon
Oblikuje se pedosfera.

Karbon-perm
Hercinska orogeneza odvijala se u dvije faze. Prastara Sjeverna Amerika i prastara Europa sudarile su se s prastarom Azijom i nastala je Laurazija, a sudarom Laurazije i Gondvane došlo je do stvaranja prastarog kontinenta, Pangeje, a oko njega i oceana, Panthalasse.

Jura
Pangea se raspala na dijelove; počeo se formirati Atlantski ocean i Pacifički i Eurazijski planinski sustav.

Tercijar
Glavno razdoblje oblikovanja Pacifičnog i Eurazijskog planinskog sustava.

Kvartar
Pleistocen je glavno razdoblje glacijacije; najvažnije sile koje su u to doba djelovale na oblikovanje površine bile su vezane uz konstruktivne i destruktivne aktivnosti ledenog pokrivača i glečera.

Holocen
Najznačajnija sila koja sudjeluje u oblikovanju Zemljine površine je čovjek.

Definicije pojmova:

Primarna atmosfera: Prvobitna plinovita atmosfera Zemlje, koja je nastala početkom prekambrija, od plinova (vodika i helija) koji su se oslobodili uslijed stvrdnjavanja Zemljine kore.

Primarni ocean: Uslijed hlađenja primarne atmosfere došlo je do stvaranja ogromne količine vode. Voda je iz atmosfere bogate vodenom parom u snažnim pljuskovima padala na Zemlju i skupljala se u udubljenjima.

Primarni kontinent: U razdoblju perma, pod utjecajem Hercinske orogeneze, došlo je do spajanja kontinenata (Pangea), i nastanka primarnog oceana (Panthalassa) koji ga je okruživao.

Kontinent: Velika, međusobno povezana kopnena površina, omeđena oceanima i morima, s relativno stabilnom unutrašnjosti, kratonom.

Oceanski bazen: Dio oceanske kore; podmorska geomorfološka pojava prekrivena sedimentom. Nastaje uslijed razmicanja tektonskih ploča, širenjem oceanskog dna. Što se više približavamo oceanskim hrptovima, njegov je bazaltni materijal sve mlađi.

Animacija

 • S
 • J
 • Sjeverni pol
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Južni pol
 • Prekambrij
 • Proterozoik
 • Paleozoik, kambrij
 • Paleozoik, ordovicij
 • Paleozoik, karbon
 • Paleozoik, perm
 • Mezozoik, jura
 • Mezozoik, granica jure i krede
 • Mezozoik, kreda
 • Kenozoik, tercijar
 • Kenozoik, kvartar
 • Holocen

Cilindrična projekcija

 • Sjeverni pol
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Južni pol

Naracija

Starost Zemlje procjenjuje se na oko 4,6 milijardi godina; tada je, otprilike, došlo do formiranja njezine čvrste kore. Tokovi magme uzrokovali su napuknuća u Zemljinoj kori, zbog čega se ona razlomila u više dijelova, što je dovelo do pomicanja tektonskih ploča. Položaj i oblik kontinenata, koji su se kretali zajedno s tektonskim pločama, tijekom povijesti Zemlje također se neprestano mijenjao.

Povijesna razdoblja Zemlje nose različite nazive, slične onima koje označavaju razdoblja povijesti čovječanstva. U svrhu njihova lakšeg razlikovanja uvedene su ere, prekambrij, paleozoik, mezozoik i kenozoik. Ere se dijele na periode, periode na epohe, a epohe na godine.

Granice između pojedinih era određene su prema značajnijim geološkim ili paleontološkim događajima.
Na primjer, završetak paleozoika veže se uz raspadanje prakontinenta, Pangeje, odnosno za masovno izumiranje permskih vrsta.

Do kraja mezozoika 75% tadašnjih vrsta izumrlo je, među njima i dinosauri.

Pojedine ere obilježene su značajnim orogenim razdobljima, odnosno masovnom pojavom tipičnih životinjskih vrsta. Na primjer, u paleozoiku su nastali Kaledonski i Hercinski planinski sustavi, a u to vrijeme dominirale su vapnenjače i člankonošci.

Mezozoik je era dinosaura i formiranja Pacifičkog vatrenog prstena i Eurazijskog planinskog sustava, koje je vrhunac doseglo u tercijaru kenozoika. To je ujedno i razdoblje masovnog rasprostranjivanja sisavaca. Prvi kvartal kenozoika obilježen je ledenim dobima. Krajem posljednjeg ledenog doba nastala je flora i fauna koju danas poznajemo.

Povezani dodatci

Životni ciklus Sunčevog sustava

Formiranje Sunca i planeta započelo je zbijanjem čestica oblaka prašine, prije oko 4.5 milijarde godina.

Nastanak Zemlje i Mjeseca

Animacija nam prikazuje nastanak Zemlje i Mjeseca.

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Karta morskog dna

Na morskome dnu mogu se zapaziti rubovi litosfernih ploča.

Kontinenti i oceani

Kopno na Zemlji podijeljeno je na kontinente između kojiih se nalaze oceani.

Mora i zaljevi

Animacija nam pokazuje važna mora i zaljeve na Zemlji

Oledba

Posljednje ledeno doba završilo je prije oko 13 tisuća godina.

Zemljina kugla

Globus u raznim trodimenzionalnim prikazima.

Fjord

Fjord je dug, uzak i dubok morski zaljev s tri strane okružen kopnom i nastao pod utjecajem djelovanja nekadašnjih ledenjaka.

Geografske zanimljivosti - Fizička geografija

Animacija prikazuje zanimljivosti kojima se možemo sresti u sklopu fizičke geografije.

Hidrotermalni izvori u dubinama oceana

Blizu oceanskih hrptova nalaze se hidrotermalni izvori ili otvori iz kojih eruptira geotermalna, pregrijana voda.

Ledenjak (srednji stupanj)

Ledenjak je veliko postojano ledeno tijelo, formira se od snijega, te je u stalnom, usporenom kretanju.

Potres

Potres je jedna od prirodnih nepogoda nevjerojatne razorne moći.

Struktura Zemlje (srednji stupanj)

Unutrašnjost Zemlje se sastoji od više sferičnih slojeva.

Topografija Zemlje

Animacija prikazuje veće planine, ravnice, rijeke, jezera i pustinje Zemlje.

Vulkanska aktivnost

Ova animacija prikazuje različite tipove erupcije vulkana.

Zemlja

Zemlja je terestrički ili kameni planet, ima atmosferu sa kisikom i čvrstu koru.

Život u Perm razdoblju

Flora i fauna u posljednjem razdoblju paleozoika Zemljine povijesti.

Apatosaurus

Dugovrati dinosaur robustnog tijela, biljožder.

Arheopteriks

Jednako je sličila pticama i gmazovima, vjerojatno je predak svih ptica.

Bore (početni stupanj)

Strukturne jedinice litosfere nastale savijanjem, najčešće pod utjecajem bočnih sila. Na taj način dolazi do nabiranja planina.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus je dobio naziv 'užasna kandža' i bio je dinosaur mesožder iz porodice dromaeosaurida.

Euripteridi, morski škorpioni

Vodeni člankonošci koji su živjeli u razdoblju paleozoika.

Flora i fauna razdoblja karbona

Živa bića koja su živjeli u razdoblju između devona i perma (prije 358-299 milijuna godina), od kojih su mnogi bili divovske veličine.

Ichthyosaur

Delfinu sličan pragmaz je najbolji primjer konvergentne evolucije ili paralelizma.

Ichthyostega

Ova prastara vrsta vodozemaca je izumrla prije 360 milijuna godina, a bio je zastupnik suhozemnih kralježnjaka, četveronožaca.

Ledenjak (početni stupanj)

Ledenjak je veliko postojano tijelo od leda, nastalo od snijega, koje se polako, neprekidno kreće.

Nabiranje (srednji stupanj)

Lateralna sila pritiska uzrokuje nabiranje stjenovitih slojeva. Na taj način nastaju nabrane planine.

Pteranodon longiceps

Leteći pragmaz, liči na ptice, ali nema među njima evolucijske veze.

Quetzalcoatlus, ogroman leteći gmaz

Quetzalcoatlus je leteća životinja iz kasnokredskog doba.

Rasjed (početni stupanj)

Strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem njezinih susjednih dijelova duž pukotina.

Stegosaur

Pragmaz, koji je leđnim pločicama postizao poželjnu temperaturu tijela.

Tiktaalik

Evolucijski prijelazni oblik života između riba i četveronožaca, suhozemnih kralježnjaka.

Tiranosaur (gušter tiranin)

Golem pragmaz, najpoznatiji dinosaur.

Triceratops

Dinosaur iz razdoblja Krede, prepoznatljiv po zaštitnoj koštanoj ploči na vratu i tri roga.

Trilobiti

Ovoj vrsti člankonožaca su pripadali preci paučnjaka i rakova.

Amoniti (glavonošci)

Izumrla vrsta glavonožaca, koja je raspolagala spoljašnjom, tvrdom kućicom. Oni su izvrsni fosilni vodiči.

Added to your cart.