Mejoza

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Biologija

Ključne riječi

mejoza, stanična dioba, diploidne, kromosom, reductional, haploidno, diploidna stanica, haploidne stanice sperme, haploidno jaje, oplodnja, gameta, spermna stanica, jaje, zigota, DNK, citologija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Životni ciklus

 • diploidna roditeljska stanica (otac)
 • haploidni spermij
 • diploidna roditeljska stanica (majka) - Diploidna roditeljska stanica sadržava parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Svaka stanica kći, dobije za polovinu umanjeni karakteristični broj kromosoma, haploidni broj.
 • haploidna jajna stanica - Gamete (spolne stanice) su haploidne stanice i sadrže jedan par kromosoma. Gamete se stvaraju od diploidnih stanica diobom zvanom mejoza, poznatom i pod nazivom redukcijska dioba.
 • oplodnja - Spajanjem dviju haploidnih gameta stvara se jedna diploidna zigota.
 • diploidna stanica zigota - Somatske stanice potomaka iz nje se stvaraju nizom mitoza.
 • potomstvo - Njegovo tijelo sastoji se od diploidnih stanica koje nastaju od zigote nizom mitoza. Neke somatske stanice u procesu mitoze stvaraju haploidne gamete.
 • mejoza - Posebna je vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete. Naziva se još i redukcijskom diobom.
 • mejoza

Proces mejoze

 • centrosom - Kontrolira gibanje kromosoma tijekom stanične diobe. Sastoji se od dva ortogonalno položena cilindrična proteinska kompleksa, kratkih mikrotubula.
 • kromatin - Sastoji se od DNA i proteina te se od njega formiraju kromosomi.
 • diobeno vreteno - Sastoji se od mikrotubula koji povezuju centrosome i centomere kromosoma.

Animacija

 • oplodnja
 • potomstvo
 • mejoza
 • centrosom
 • diobeno vreteno

Naracija

Za vrijeme životnog ciklusa kod životinja i ljudi iz diploidnih somatskih stanica nastaju haploidne gamete. Diploidna roditeljska stanica sadržava parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Svaka stanica kći, dobije za polovinu umanjeni karakteristični broj kromosoma, haploidni broj.
Za vrijeme oplodnje genetski materijal majke i oca se miješa; haploidne gamete spajaju se i tvore diploidne zigote. Mejoza igra važnu ulogu u spolnom razmnožavanju.

Mejoza se sastoji od dviju dioba: mejoze I i mejoze II koje se sastoje od četiri faze: profaze, metafaze, anafaze i telofaze. Za vrijeme profaze, nakon spiralizacije i zgušnjavanja kromosoma, koji imaju dvije sestrinske kromatide slijedi sparivanje homolognih kromosoma. Nastaju bivalenti ili tetrade. Naziv bivalent znači da strukturu čine dva kromosoma, a tetrada da se u strukturi nalaze četiri kromatatide. Sparivanje homologa ključno je za redukciju u broju kromosoma i omogućuje rekombiniranje DNA naslijeđene od oca i majke.

U metafazi I se bivalenti poredaju u metafaznu ravninu i prihvate za niti diobenog vretena. Obje kromatide jednog homologa u bivalentu orijentiraju se prema istom polu stanice, dok se kromatide drugog homologa orijentiraju prema suprotnom polu stanice.

U anafazi I se odvajaju homologni kromosomi koji s objema sestrinskim kromatidama putuju na suprotne polove stanice.

U telofazi I se oblikuju jezgre koje imaju samo jedan kromosom iz homolognog para građen od dviju sestrinskih kromatida.

Na kraju prve diobe - Mejoze I stvaraju se dvije stanice kćeri koje imaju polovičan (haploidan) broj kromosoma.

U drugoj diobi - Mejozi II broj kromosoma je prepolovljen, iz diploidnih roditeljskih stanica stvaraju se dvije haploidne stanice kćeri.

U metafazi II jezgrina se membrana (ovojnica) raspada. Formira se diobeno vreteno. Kromosomi se raspoređuju duž ekvatorijalne ravni stanice.

U anafazi II dolazi do razdvajanja sestrinskih kromatida koje zbog ukrižanja u profazi i različitog gentičkog sastava, sadrže različite DNA. Skraćivanjem mikrotubula diobenog vretena kromosomi se kreću prema suprotnim polovima stanice.

U telofazi II kromosomi se na suprotnim polovima stanice "odmataju", despiraliziraju i oblikuju kromatin. Od dijelova stare jezgrine ovojnice oblikuje se nova ovojnica. Po završetku telefaze stanica na polovima ima oblikovane dvije jednake jezgre.

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Gamete

Zigota je stanica nastala oplodnjom, odnosno spajanjem ženske i muške gamete.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Prenatalni razvoj

Animacija prikazuje razvoj ljudskog zametka.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Razmnožavanje i razvoj kukaca

Postupna preobrazba, djelomična i potpuna preobrazba su uobičajeni tipovi metamorfoze u kukaca.

Added to your cart.