D-riboza (C₅H₁₀O₅)

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Kemija

Ključne riječi

D-riboza, monosaharid, ugljikohidrat, šećer, jednostavni šećer, aldoza, aldopentose, pentoza, otvoreni lanac, nukleinska kiselina, RNK, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

D-riboza C₅H₁₀O₅

Informacije

Molarna masa: 150.13 g/mol

Talište: 95 ° C

Svojstva

D-riboza je bezbojan kristalni spoj bez mirisa koji se dobro otapa u vodi, ali manje dobro u alkoholu. To je aldopentoza. Kad otopimo kristalnu ribozu u vodi, neke od cikličnih molekula otvaraju se i transformiraju u molekule otvorenog lanca. U svojoj vodenoj otopini oko 8% uravnotežene smjese sastoji se od molekula otvorenog lanca.

' D ' znači da kiralni centar dalje od okso skupine ima istu konfiguraciju kao u D-gliceraldehidu.

Pojava, proizvodnja

Ciklička D-riboza javlja se u svim živim organizmima kao ugljikohidratna komponenta ribonukleinske kiseline, to jest RNK. Šećerno-fosfatna okosnica RNK sastoji se od riboza i fosfatnih molekula. Dušične baze, koje kodiraju aminokiselinsku sekvencu proteina, pričvršćene su na molekule riboze. Također se nalazi u nukleotidnim koenzimima kao što su NAD, NADP i ATP.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.