Bromovodik (HBr)

Bromovodik (HBr)

Jedan od vodikovih halida, koristi se za proizvodnju alkil-bromida.

Kemija

Ključne riječi

bromovodik, hidrogen halid, molekula, polarni, kovalentna veza, sigma veza, toksičan, anorgansko, Opća kemija, kemija

Povezani dodatci

Uspoređivanje vodikovih halida

U spojevima sa vodikovim halidima atomi se vežu kovalentnom vezom, stvarajući polarne molekule.

Brom (Br₂)

Jedan od halogenih elemenata, može izazvati iritiaciju kože.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

Jodovodik (HI)

Bezbojni plin oštrog mirisa teži od zraka.

Klorovodik (HCl)

Bezbojni plin oštrog mirisa, njegova otopina u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Added to your cart.