بابون مقدس

بابون مقدس

گونه‌ای از میمون‌ها با ساختار اجتماعی پیچیده که در آن می‌توان سیستم سلسله‌مراتبی را به وضوح مشاهده کرد.

04:45

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

baboon, Hamadryas baboon, monkey, mammal, Old World monkeys, social arrangements, hierarchy, omnivorous, team, klán, hárem, آفریقا, Asia, grassland, savannah, ülőgumó, barren rock, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.