زنگ برقی

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

bell, an electric bell, electromagnet, electricity, electric, switch, soft iron armature, coil, electrical contact, magnetic force, spring force, magnet, magnetism, magnetic field, circuit, spring, vibration, iron core, pole, right-hand rule, electric current, power source, electron, physics

موارد مربوط

نماها

زنگ

 • دیسک
 • چکش زنگ
 • الکترومغناطیس - وقتی جریان الکتریکی در آن جاری است، هسته آهنی مغناطیسی شده و آرمیچر ساخته شده از آهن نرم را جذب می‌کند۔ این باعث می‌شود که چکش زنگ، به دیسک ضربه بزند۔ همزمان مدار قطع شده، هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‎‌دهد، و فنر چکش را به عقب می‌کشد۔
 • فنر - چکش زنگ را به عقب می‌کشد۔
 • اتصال الکتریکی - زمانی که چکش به سمت دیسک حرکت می‌کند،تا زمانی که به حالت اصلی خود بازنگشته است، مدار قطع می‌شود و هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‌دهد۔
 • آرمیچر آهن نرم - توسط الکترومغناطیس جذب می شود، و باعث می‌شود که چکش به دیسک ضربه بزند۔

عملکرد

 • دیسک
 • چکش زنگ
 • الکترومغناطیس - وقتی جریان الکتریکی در آن جاری است، هسته آهنی مغناطیسی شده و آرمیچر ساخته شده از آهن نرم را جذب می‌کند۔ این باعث می‌شود که چکش زنگ، به دیسک ضربه بزند۔ همزمان مدار قطع شده، هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‎‌دهد، و فنر چکش را به عقب می‌کشد۔
 • فنر - چکش زنگ را به عقب می‌کشد۔
 • اتصال الکتریکی - زمانی که چکش به سمت دیسک حرکت می‌کند،تا زمانی که به حالت اصلی خود بازنگشته است، مدار قطع می‌شود و هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‌دهد۔
 • آرمیچر آهن نرم - توسط الکترومغناطیس جذب می شود، و باعث می‌شود که چکش به دیسک ضربه بزند۔

الکترومغناطیس

 • هسته آهن نرم - به دلیل وجود میدان الکتریکی در هسته، مغناطیسی می‌شود۔
 • سیم پیچ - جریان الکتریکی درون آن، هسته آهنی را مغناطیسی می‌کند۔
 • آرمیچر آهن نرم - توسط الکترومغناطیس جذب می شود و باعث می شود تا چکش به دیسک ضربه بزند۔
 • اتصال الکتریکی

سوئیچ

انیمیشن

 • دیسک
 • چکش زنگ
 • الکترومغناطیس - وقتی جریان الکتریکی در آن جاری است، هسته آهنی مغناطیسی شده و آرمیچر ساخته شده از آهن نرم را جذب می‌کند۔ این باعث می‌شود که چکش زنگ، به دیسک ضربه بزند۔ همزمان مدار قطع شده، هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‎‌دهد، و فنر چکش را به عقب می‌کشد۔
 • فنر - چکش زنگ را به عقب می‌کشد۔
 • اتصال الکتریکی - زمانی که چکش به سمت دیسک حرکت می‌کند،تا زمانی که به حالت اصلی خود بازنگشته است، مدار قطع می‌شود و هسته آهنی مغناطیس خود را از دست می‌دهد۔
 • آرمیچر آهن نرم - توسط الکترومغناطیس جذب می شود، و باعث می‌شود که چکش به دیسک ضربه بزند۔
 • هسته آهن نرم - به دلیل وجود میدان الکتریکی در هسته، مغناطیسی می‌شود۔
 • سیم پیچ - جریان الکتریکی درون آن، هسته آهنی را مغناطیسی می‌کند۔
 • آرمیچر آهن نرم - توسط الکترومغناطیس جذب می شود و باعث می شود تا چکش به دیسک ضربه بزند۔
 • اتصال الکتریکی

روایت

زنگ برقی دارای نیروی الکترومغناطیسی است۔ هنگامی که جریان الکتریکی از طریق هسته به گردش درآید، هسته آهن مغناطیسی می شود و آرمیچر ساخته شده از آهن نرم را جذب می کند۔ این باعث می‌شود که چکش زنگ به دیسک ضربه بزند۔ در همان زمان، مدار قطع می شود، هسته آهن مغناطیس خود را از دست می دهد و فنر، چکش را به عقب می‌کشد۔ مدار دوباره فعال می شود و روند کار از سر گرفته می شود۔

جریان الکتریکی که در هسته وجود دارد، میدان مغناطیسی القا می‌کند که جهتی مطابق با قانون دست راست دارد۔ هنگامی که دست راست خود را طوری به دور سیم پیچ نگه دارید که انگشتانتان در جهت جریان باشد، انگشت شست شما در جهت قطب N مغناطیسی خواهد بود که با رنگ قرمز نشان داده می‌شود۔

موارد مربوط

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد۔

Dynamo (intermediate)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد۔

ژنراتورها و موتورهای الکتریکی

ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند، در حالی که موتورها الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند۔

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی در بسیاری از عرصه های زندگی روزمره ما حضور دارند۔ بیایید انواع مختلف آن را یاد بگیریم!

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Edison’s light bulb

The American electrical engineer Edison invented the incandescent light bulb in 1879, which changed our everyday life.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

قطارهاي ماگلو

یکی از مدرن ترین وسایل حمل و نقل ماگلو است که قادر است با سرعتی بیش از ۴۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند۔

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد گرامافون های الکتریکی را نشان می دهد۔

Alkaline batteries

In alkaline batteries electric current is generated by electrochemical reactions

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Added to your cart.