ترئونین

ترئونین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

threonine, Thr, amino acid, protein, peptide, polypeptide, polar side chain, zwitterionic structure, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, molecule, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

Added to your cart.