تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینی در مورد انواع مختلف پیوند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

molecule, covalent bond, single bond, multiple bond, sigma bond, pi bond, bonding pair of electrons, lone pair, bond angle, covalent valence, central atom, ligand, molecular shape, سه بعدی, bond, practicing, chemistry, exercise

موارد مربوط

پرسش‌ها

  • کدام مولکول شکل چهار گوش دارد؟
  • مولکولی را انتخاب کنید که زاویه پیوند آن در حدود ۱۲۰ درجه باشد!
  • در کدام مولکول جفت الکترون ناپیوند به اتم مرکزی تعلق دارد؟
  • مولکولی را انتخاب کنید که در آن اتم مرکزی دارای ظرفیت شیمیایی ۴ باشد؟
  • کدام مولکول حاوی پیوند پای است؟

نماها

موارد مربوط

تمرین مولکولی II (قطبیت)

تمرینی درباره قطبیت مولکول ها۔

تمرین مولکولی VII (ترکیبات نیتروژن آلی)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات نیتروژن آلی۔

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد۔

آرایش الکترونی کلسیم

این انیمیشن آرایش الکترونی اتم کلسیم را نشان می دهد۔

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند۔

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا۔ رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است۔

نیتروژن ( N₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

Added to your cart.