اثر گلخانه‌ای

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

greenhouse effect, global warming, climate change, desertification, rise in sea level, heat absorption, reflection, incoming radiation, emitted radiation, atmospheric gases, greenhouse gas, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, water vapour, agriculture, industry, transportation, human activity, atmosphere, air, Earth, sea level, Sun, cloud, settlement, waste, glacier, society, nature, geography

موارد مربوط

نماها

گلخانه

 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • گلخانه

بیشتر پرتوهای خورشید با طول موج کوتاه بدون مانع از جو عبور می‌کنند۔ سپس توسط سطح جذب می‌شوند و در نتیجه دما افزایش پیدا می‌کند۔ سطوح گرم تابش حرارتی با طول موج بلند گسیل می‌کنند، که توسط جو جذب می‌شود۔ بنابراین بخش مهمی از گرمای گسیل شده، توسط جو حفظ می‌شود (نه خود هوا، بلکه بخار آب و گازهای گلخانه‌ایاثر گلخانه‌ای به ظرفیت حفظ گرمای اتمسفر بستگی دارد۔

این نام از گلخانه‌هایی که در کشاورزی استفاده می‌شود، گرفته شده است، جایی که روند مشابهی اتفاق می‌افتد۔ در این گلخانه‌ها شیشه یا پلاستیک چیزهایی هستند که گرما را حفظ می‌کنند۔

اگر هیچ اثر گلخانه‌ای طبیعی بر روی کره زمین وجود نداشته باشد، میانگین دما 35 درجه سانتی‌گراد از دمای فعلی پایین‌تر می‌رسد۔ سیاره ما با یخ پوشانده می‌شود که میانگین آن -20 درجه سانتی‌گراد است۔ هنگامی که مقدار گازهای گلخانه‌ای مجود در جو افزایش می‌یابد، میانگین دمای کره زمین افزایش پیدا می‌کند۔

اکثر گازهای سهیم در تأثیر گلخانه‌ای مانند بخار آب، دی‌اکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن به طور طبیعی در جو یافت می‌شوند۔ با این حال، طی 100 سال گذشته، تعدادی از گازها در جو ظاهر شده است که به طور طبیعی نباید در جو یافت شوند، یا اینکه درصد این گازها افزایش پیدا کرده است۔ همه اینها اثر گلخانه‌ای را تقویت می‌کند و باعث می‌شود گرمای بیشتری در جو به دام بیافتد۔

با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، یخسارهای قطبی شروع به ذوب شدن کرده‌اند که باعث افزایش سطح دریاهای آزاد شده است۔ این امر تهدیدی برای بسیاری از شهرهای ساحلی به وجود آورده است۔ تعداد توفان‌ها و تندبادها در حال افزایش است، آب و هوا غیرقابل پیش‌بینی و بیابان‌زایی رایج شده است۔ آتش‌سوزی جنگل بیشتر اتفاق می‌افتد و بیشتر گونه‌های حیوانات در معرض خطر قرار گرفته‌اند۔

با گرم شدن زمین، اندازه مناطق دائماً یخ‌زده کاهش می‌یابد و گاز متان در جو آزاد می‌شود۔ از آنجا که متان یک گاز گلخانه‌ای پراثرتر از دی‌اکسیدکربن است، گرمای بیشتری را به دام می‌اندازد۔ متان موجود در مناطق یخ‌زده که در آخرین دوره یخبندان در باتلاق‌های یخ‌زده انباشته شده‌اند، همزمان با ذوب شدن یخ‌ها هیدرات متانهم ذوب می‌شود و در جو آزاد می‌شود۔ فشار بش از حد ناشی از فرار این گاز باعث انفجار در مکان‌های خاصی از زمین و ایجاد دهانه می‌شود۔ متان نه تنها از محل اصلی بلکه از رسوبات در حال ذوب دریاهای قطبی نیز آزاد می‌شود۔ احتمالاً با آزاد شدن متان به جو، میزان گرم شدن کره زمین با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند۔

تعریف اصطلاحات:

تابش ورودی: تابش الکترومغناطیس خورشیدی که به سطح زمین می‌رسد۔ این تابش به انرژی گرمایی در سطح تبدیل می‌شود و به گرم شدن خاک و هوا (غیرمستقیم) کمک می‌کند۔

بازتاب: تابش الکترومغناطیس خورشیدی توسط ذرات بخار آب، یخ یا آلودگی‌هایی که بزرگتر از طول موج تابش هستند به فضای میان‌سیاره‌ای بازمی‌گردد۔

جذب گرما: بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی وارد شده، توسط عناصر جو جذب می‌شوند و افزایش دمای بسیار کمی می‌شوند۔ اُزون تابش فرابنفش را جذب می‌کند، در حالی که بخار آب و دی‌اکسید کربن تابش فروسرخ را جذب می‌کنند۔

تابش خروجی: سطح زمین که در اثر تابش خورشیدی که دریافت می‌کند گرم می‌شود، با تابش گرمایی با طول موج‌های بلند، گرما را به هوا منتقل می‌کند۔

گازهای گلخانه‌ای: گازهایی که نقش مهمی در اثر گلخانه‌ای دارند: دی‌اکسید کربن، متان، اکسیدهای نیتروژن، فرنون و اُزون در مناطق گرمسیری۔

جو

 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • جو
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • خورشید
 • زمین

اثر گلخانه‌ای طبیعی

 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • آتش‌سوزی جنگل - نتیجه انتشار دی‌اکسید کربن۔
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • جذب گرما
 • مرداب‌ها، باتلاق‌ها - انتشار متان و اکسیدهای نیتروژن۔

افزایش اثر گلخانه‌ای

 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • جذب گرما
 • دام‌پروری - انتشار متان۔
 • سکونتگاه‌ها - دی‌اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، فریون۔
 • محصول صنعتی - دی‌اکسید کربن، فریون۔
 • پوشش گیاهی در آتش - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود۔
 • کشاورزی متمرکز - متان، اکسیدهای نیتروژن۔
 • درمان ضایعات - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن و متان می‌شود۔
 • حمل و نقل - دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید کربن۔
 • تولید انرژی - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن و متان می‌شود۔

ذوب شدن یخسارها

 • هیدرات متان (آذریخ) - در عدسی‌های یخی (ice lens) زیر سطح انباشته می‌شود۔
 • خاک منجمد - زمینی که حداقل برای دو سال منجمد باشد۔ یک چهارم زمین در نیمکره شمالی با خاک منجمد پوشیده شده است۔
 • سطح ترک‌خورده - نتیجه گرمایش جهانی۔
 • انتشار متان

پویانمایی

 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • گلخانه
 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • جو
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • خورشید
 • زمین
 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • آتش‌سوزی جنگل - نتیجه انتشار دی‌اکسید کربن۔
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • جذب گرما
 • مرداب‌ها، باتلاق‌ها - انتشار متان و اکسیدهای نیتروژن۔
 • پرتوهای ورودی - تابش با طول موج کوتاه (تابش خورشید)۔
 • پرتوهای تابشی - تابش با طول موج بلند (تابش گرمایی)۔
 • گازهای گلخانه‌ای - ترکیبی از بخار آب، دی‎اکسید کربن، متان، اُزون و اکسیدهای نیتروژن۔
 • جذب گرما
 • دام‌پروری - انتشار متان۔
 • سکونتگاه‌ها - دی‌اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، فریون۔
 • محصول صنعتی - دی‌اکسید کربن، فریون۔
 • پوشش گیاهی در آتش - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود۔
 • کشاورزی متمرکز - متان، اکسیدهای نیتروژن۔
 • درمان ضایعات - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن و متان می‌شود۔
 • حمل و نقل - دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید کربن۔
 • تولید انرژی - منجر به انتشار دی‌اکسید کربن و متان می‌شود۔

روایت

زمین تابش پرانرژی با طول موج کوتاه از خورشید را دریافت می‌کند۔ بخشی از این تابش الکترومغناطیسی به فضا باز می‌گردد۔ اما بخش اعظم آن از جو عبور می‌کند و به این ترتیب به سطح زمین می‌رسد۔

با رسیدن به سطح زمین، مقداری از نور خورشید بازتاب می‌یابد، در حالی که بقیه در سطح جذب می‌شود۔ بنابراین زمین گرم می‌شود و گرما را به جو بازمی‌گرداند۔ این پرتوهای حرارتی کم‌انرژی از طول موج‌های بلند تشکیل شده و هوا را گرم می‌کند۔ گازهای گلخانه‌ای گرمای تابش شده از سطح زمین را به دام می‌اندازند، بنابراین ابتدا نور خورشید جذب می‌شود و دوباره تابش می‌یابد۔

این فرایند شبیه به فرآیندهاییست که در گلخانه رخ می‌دهد، که در آن سطح شیشه علکردی مشابه گازهای گلخانه‌ای بروز می‌دهد۔ هنگامی که نور خورشید از شیشه عبور می‌کند، توسط زمین جذب می‌شود و به صورت گرما دوباره تابش می‌یابد۔ این گرما در گلخانه به دام می‌افتد که باعث افزایش قابل توجه دما می‌شود۔ اگر هیچ اثر گلخانه‌ای طبیعی بر روی زمین وجود نداشته باشد، میانگین دم 35 درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از دمای فعلی خواهد بود۔

اکثر گازهای سهیم در تأثیر گلخانه‌ای مانند بخار آب، دی‌اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن به طور طبیعی در جو یافت می‌شوند۔ با این حال، طی 100 سال گذشته، تعدادی از گازها در جو ظاهر شده است که به طور طبیعی نباید در جو یافت شوند، یا اینکه درصد این گازها افزایش پیدا کرده است۔ همه اینها اثر گلخانه‌ای را تقویت می‌کند و باعث می‌شود گرمای بیشتری در جو به دام بیافتد۔

احتراق روغن، گاز و ذغال‌سنگ مقادیر زیادی دی‌اکسید کربن ایجاد می‌کند۔ نیروگاه‌ها، صنعت و حمل و نقل نیز در تولید دی‌اکسید کربن سهیم هستند۔ جنگل‌زدایی نیز عامل مهمی در افزایش غلظت دی‌اکسید کربن است، زیرا پوشش گیاهی دی‌اکسید کربن را جذب می‌کند۔

گازهای غیرطبیعی عمدتاً در حین فعالیت‌های صنعتی به صورت حلال‌ها، مواد کف‌کننده، مواد شوینده و عایق‌ها تولید می‌شوند۔ متان در نتیجه فرایندهای پوسیدگی مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی مثل کشت برنج و دامپروری تولید می‌شود۔ تصفیه پسماند و تصفیه فاضلاب نیز در تولید متان سهیم هستند۔ اکسید نیتروژن هنگامی تشکیل می‌شود که مواد نیتروژن‌دار مانند کودها تجزیه می‌شوند۔

برخی محققان با این عقیده مخالفند که تغییرات فعلی آب و هوا و گرم شدن کره زمین به شدت با افزایش قابل توجه غلظت گازهای گلخانه‌ای ارتباط دارد۔ از نظر آنها این یک روند طبیعی است۔

با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، یخسارهای قطبی شروع به ذوب شدن کرده‌اند که باعث افزایش سطح دریاهای آزاد شده است۔ این امر تهدیدی برای بسیاری از شهرهای ساحلی به وجود آورده است۔ تعداد توفان‌ها و تندبادها در حال افزایش است، آب و هوا غیرقابل پیش‌بینی و بیابان‌زایی رایج شده است۔ آتش‌سوزی جنگل مکررتر شده است و بیشتر گونه‌های حیوانات در معرض خطر قرار گرفته‌اند۔

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Pollution

Pollution is the negative effect of human activity on the natural environment.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.