استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

skeleton, upper limb, limb, human arm, bone, appendicular skeleton, pectoral girdle, pelvic girdle, hand, humerus, ulna, radius, clavicle, shoulder blade, phalanx bones, carpals, metacarpals, joint, bone marrow, anatomy, human, biology

موارد مربوط

نماها

اندام فوقانی

 • ترقوه - به آن استخوان چنبری نیز گفته می شود، یک استخوان S شکل است که جناغ و تیغه شانه را به هم متصل می کند۔
 • کتف - استخوان مثلثی که در پشت حفره قفسه سینه قرار دارد۔ مردان معمولاً کتف بزرگتری نسبت به زنان دارند۔
 • استخوان بازو - بلندترین استخوان اندام فوقانی که بین شانه و آرنج امتداد دارد۔
 • رادیوس - یکی از دو استخوان ساعد، که از آرنج تا سمت انگشت شست امتداد دارد۔
 • اولنا - بزرگترین استخوان در ساعد، که بین آرنج و سمت انگشت کوچک مچ دست کشیده شده است۔
 • استخوان های دست

استخوان های کمربند شانه ای

 • ترقوه - به آن استخوان چنبری نیز گفته می شود، یک استخوان S شکل است که جناغ و تیغه شانه را به هم متصل می کند۔
 • کتف - استخوان مثلثی که در پشت حفره قفسه سینه قرار دارد۔ مردان معمولاً کتف بزرگتری نسبت به زنان دارند۔

استخوان بازو

 • استخوان بازو - بلندترین استخوان اندام فوقانی که بین شانه و آرنج امتداد دارد۔

اولنا

 • اولنا - بزرگترین استخوان در ساعد، که بین آرنج و سمت انگشت کوچک مچ دست کشیده شده است۔

رادیوس

 • رادیوس - یکی از دو استخوان ساعد، که از آرنج تا سمت انگشت شست امتداد دارد۔

استخوان های دست

 • استخوان های بند انگشت ( ۱۴ ) - ۱۴ استخوان بند انگشت در هر دست وجود دارد۔
 • استخوان های مچ دست ( ۸ ) - هشت استخوان مچ دست در یک دست وجود دارد که در دو ردیف مرتب شده اند۔ این استخوان ها مچ را تشکیل داده و انعطاف پذیری آن را فراهم می کنند۔
 • استخوان های کف دستی ( ۵ ) - این ها بین استخوان های مچ دست و استخوان های انگشت یافت می شود۔ پنج تا از آن ها در یک دست وجود دارد۔

استخوان ها را بکشید

اسکلت و اندام های داخلی

موارد مربوط

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند۔

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است۔

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد۔

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ۔

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند۔

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند۔

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود۔

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

استادیوم هندبال

هندبال یکی از ورزشهای محبوب تیمی است۔

Added to your cart.