سولفورو اسید ( H₂SO₃ )

سولفورو اسید ( H₂SO₃ )

اسید بدون رنگ و متوسط، تنها در محلول های آبی شناخته شده است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

sulphurous acid, acid, oxoacid, acid rain, reducing, sulphite ion, sulphites, diprotic acid, sulphur dioxide, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

اسید سولفوریک ( H₂SO₄ )

مایع بدون رنگ، چسبناک، اسید قوی و با خوردگی زیاد، که در چندین فرآیند صنعتی استفاده می شود۔

تری اکسید گوگرد ( SO₃ )

یکی از اکسیدهای گوگرد، اسید سولفوریک را با آب تشکیل می دهد۔

سولفید هیدروژن ( H₂S )

یک گاز سمی بی رنگ و با بوی مشخص تخم مرغ های فاسد شده۔ در آب های معدنی مشخص و آب های چشمه ها یافت می شود۔

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است۔ یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است۔

یون سولفات ( SO₄²⁻ )

وقتی که اسید سولفوریک پروتون را آزاد می کند یون مرکب تولید می شود۔

گوگرد ( S₈ )

ماده ای بی بو، زرد، جامد، شانزدهمین عنصر رایج در پوسته زمین است۔ یکی از شناخته شده ترین ترکیبات گوگرد پیریت است، همچنین به عنوان "طلای قلابی" شناخته می شود۔

نیترو اسید ( HNO₂ )

یکی از اکسی‌اسیدهای نیتروژن۔ اسید بی رنگ و متوسط با بوی تند، که تنها در محلول آبی وجود دارد۔

Added to your cart.