ساکارز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

ساکارز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

ترکیب سفید، قابل حل در آب، شیرین که به نام شکر شناخته شده است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

saccharose, beet sugar, cane sugar, carbohydrate, disaccharide, non-reducing, caramelisation, caramel, sugar beet, sugarcane, chemistry, organic chemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

آلفا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

آلفا دی گلوکز یکی از ایزومرهای فضایی گلوکز، به ویژه دی گلوکز است۔

بتا - D - فروکتوز (قند میوه) ( C₆H₁₂O₆ )

فروکتوز شیرین ترین کربوهیدرات ساده است۔

بتا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

یکی از ایزومرهای فضایی دی گلوکز

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد۔

مالتوز (قند جوانه جو) ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

دی ساکاریدی است که با پیوستن دو مولکول آلفا - دی - گلوکز تشکیل شده است۔

دی گلوکز (دکستروز) ( C₆H₁₂O₆ )

منبع اولیه انرژی برای سلول های زنده

سلوبیوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

سلولوبیوز واحد ساختاری اساسی سلولز است۔

لاکتوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

یک نوع شکر یافت شده در شیر پستانداران۔

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز۔ یکی از اجزای اساسی نشاسته است۔

سلولز n ( C₆H₁₀O₅ )

مواد ساختمانی دیواره سلولی و فیبرهای گیاهان۔

تمرین مولکولی VI (کربوهیدرات ها)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار مونو ، دی و پلی ساکاریدها۔

Added to your cart.