اسید اگزالیک (اسید اتاندیوئیک) ₂( COOH )

اسید اگزالیک (اسید اتاندیوئیک) ₂( COOH )

ساده ترین دی کربوکسیلیک اسید۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

oxalic acid, ethanedioic acid, carboxylic acid, dicarboxylic acid, carboxyl group, oxalates, Wöhler, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

اسید استیک (اسید اتانوئیک) ( CH₃COOH )

یکی از محصولات اکسیداسیون اتانول است۔

اسید فرمیک (متانوئیک اسید) ( HCOOH )

اسید فرمیک ساده ترین اسید کربوکسیلیک است۔

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک۔

پالمیتیک اسید (اسید هگزادکانوئیک) ( C₁₅H₃₁COOH )

ماده مومی سفید، یک اسید کربوکسیلیک با شماره کربن بالا است۔

اسید استاریک (اکتادکانوئیک اسید) ( C₁₇H₃₅COOH )

جامد، ماده سفید رنگ، ماده ای از روغن های گیاهی و چربی های حیوانی است۔

اسید اولئیک ( سیس - اکتادک - ۹ - اینوئیک اسید) ( C₁₇H₃₃COOH)

یک اسید مونوکربوکسیلیک اشباع نشده۔ این مولکول حاوی پیوند دوتایی در جهت سیس است۔

تمرین مولکولی V (ترکیبات اوکسو)

تمرینی در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات اوکسو۔

Added to your cart.