اسید استاریک (اکتادکانوئیک اسید) ( C₁₇H₃₅COOH )

اسید استاریک (اکتادکانوئیک اسید) ( C₁₇H₃₅COOH )

جامد، ماده سفید رنگ، ماده ای از روغن های گیاهی و چربی های حیوانی است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

stearic acid, octadecanoic acid, carboxylic acid, اسید چرب, saturated, چربی, oil, candle, ointment, soap, stearates, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

صابون

مولکول های اسید چرب شامل یک سر قطبی و یک دم غیر قطبی هستند، بنابراین آن ها برای از بین بردن لکه های چربی مناسب هستند۔

پالمیتیک اسید (اسید هگزادکانوئیک) ( C₁₅H₃₁COOH )

ماده مومی سفید، یک اسید کربوکسیلیک با شماره کربن بالا است۔

اسید اولئیک ( سیس - اکتادک - ۹ - اینوئیک اسید) ( C₁₇H₃₃COOH)

یک اسید مونوکربوکسیلیک اشباع نشده۔ این مولکول حاوی پیوند دوتایی در جهت سیس است۔

مولکول چربی

سه مولکول اسید چرب اشباع شده به یک مولکول گلیسرول متصل است۔

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند۔

Added to your cart.