پرولین

پرولین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔ گروه آمینو آن و سومین اتم کربن زنجیره جانبی یک حلقه را تشکیل می دهند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

proline, Pro, amino acid, protein, peptide, polypeptide, nonpolar side chains, zwitterionic structure, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, collagen, molecule, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک۔

Added to your cart.