گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد گرامافون های الکتریکی را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

record player, Hi-Fi record player, speaker, amplifier, record, vinyl record, LP, single, tone arm, turntable, cartridge, needle, groove, listening to music, music, technology

موارد مربوط

نماها

گرامافون الکتریکی Hi-Fi

 • بلندگو - سیگنال های الکتریکی حاصل از آمپلی فایر را به امواج صوتی تبدیل می کند۔
 • آمپلی فایر - سیگنال های الکتریکی ایجاد شده توسط گرامافون الکتریکی را تقویت می کند و آنها را به بلندگو منتقل می کند۔
 • گرامافون الکتریکی - شیارهای ظریف صفحه را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند۔

ساختار

 • صفحه گرامافون - گرامافون الکتریکی شیارهای ظریف آن را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند۔ از آنجا که حتی کوچکترین خراش ها روی صفحه ممکن است باعث ایجاد نویز شود، باید در استفاده و نگهداری از صفحه های گرامافون دقت لازم را بعمل آورد۔
 • سوزن نگهدار - کارتریج را که اطلاعات رمزگذاری شده در شیارهای صفحه را می خواند نگه می دارد۔
 • صفحه ی گردان - نسبتاً سنگین است و می تواند بیش از ۲ کیلوگرم وزن داشته باشد، از این رو نوسانات جزئی در سرعت موتور را خنثی می کند۔
 • صفحه ی پلاستیکی
 • قاب داخلی
 • تسمه ی محرک
 • موتور

سوزن نگهدار گرامافون

 • وزنه ی تعادل - فشار سوزن را تنظیم می کند۔ اگر فشار سوزن خیلی زیاد باشد، فرکانس های بالا کمتر شنیده می شوند و شیارهای صفحه سریعتر از بین می روند۔ اگر فشار سوزن خیلی کم باشد، فرکانس های بالا با صدای بلندتر شنیده می شوند، که باعث افزایش نویز و بیرون پریدن سوزن از شیار می شود۔
 • پایه ی اهرم نگهدارنده ی سوزن
 • بازوی بالابرنده - مسئول بالا و پایین بردن اهرم نگهدارنده ی سوزن است۔
 • پایه ی کارتریج
 • کارتریج - اطلاعات رمزگذاری شده در شیارهای صفحه را با یک سوزن می خواند۔

ساختار گرامافون الکتریکی

 • سوزن
 • آهنربای دائمی
 • سیم پیچ مسی
 • جریان الکتریکی
 • هسته آهنی
 • میدان مغناطیسی
 • شیار

اصول عملکرد گرامافون الکتریکی

 • شار مغناطیسی افزایش می یابد-ΔΦ ﹤ 0- - اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی افزایش یابد، تغییر شار مغناطیسی مثبت و هم جهت با خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب شمال میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب آن حرکت می کند۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی کاهش یابد، تغییر شار مغناطیسی منفی و درجهت مخالف خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب جنوب آن به سمت قطب شمال آن حرکت می کند۔ طبق قانون دست چپ تغییر شار مغناطیسی جهت جریان القایی را تعیین می کند۔
 • شار مغناطیسی کاهش می یابد-ΔΦ ﹥ 0- - اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی افزایش یابد، تغییر شار مغناطیسی مثبت و هم جهت با خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب شمال میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب آن حرکت می کند۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی کاهش یابد، تغییر شار مغناطیسی منفی و درجهت مخالف خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب جنوب آن به سمت قطب شمال آن حرکت می کند۔ طبق قانون دست چپ تغییر شار مغناطیسی جهت جریان القایی را تعیین می کند۔
 • جهت جریان القایی - تغییر شار مغناطیسی-ΔΦ-یک میدان مغناطیسی آشفته ایجاد می کند، که باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم پیچ می شود۔ جهت جریان توسط قانون دست چپ تعیین می شود۔
 • آهنربای دائمی - حرکت آن منجر به تغییر در شار مغناطیسی-یعنی تغییر در تعداد خطوط میدان مغناطیسی-در سیم پیچ می شود۔ تغییر شار، جریان الکتریکی را القا می کند۔
 • سیم پیچ هسته ی آهنربا - حرکت آهنربای دائمی منجر به تغییر در تعداد خطوط میدان مغناطیسی، یعنی تغییر در شار مغناطیسی می شود۔ تغییر شار، جریان الکتریکی را القا می کند۔

انیمیشن

 • بلندگو - سیگنال های الکتریکی حاصل از آمپلی فایر را به امواج صوتی تبدیل می کند۔
 • آمپلی فایر - سیگنال های الکتریکی ایجاد شده توسط گرامافون الکتریکی را تقویت می کند و آنها را به بلندگو منتقل می کند۔
 • گرامافون الکتریکی - شیارهای ظریف صفحه را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند۔
 • صفحه گرامافون - گرامافون الکتریکی شیارهای ظریف آن را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند۔ از آنجا که حتی کوچکترین خراش ها روی صفحه ممکن است باعث ایجاد نویز شود، باید در استفاده و نگهداری از صفحه های گرامافون دقت لازم را بعمل آورد۔
 • سوزن نگهدار - کارتریج را که اطلاعات رمزگذاری شده در شیارهای صفحه را می خواند نگه می دارد۔
 • صفحه ی گردان - نسبتاً سنگین است و می تواند بیش از ۲ کیلوگرم وزن داشته باشد، از این رو نوسانات جزئی در سرعت موتور را خنثی می کند۔
 • صفحه ی پلاستیکی
 • قاب داخلی
 • تسمه ی محرک
 • موتور
 • وزنه ی تعادل - فشار سوزن را تنظیم می کند۔ اگر فشار سوزن خیلی زیاد باشد، فرکانس های بالا کمتر شنیده می شوند و شیارهای صفحه سریعتر از بین می روند۔ اگر فشار سوزن خیلی کم باشد، فرکانس های بالا با صدای بلندتر شنیده می شوند، که باعث افزایش نویز و بیرون پریدن سوزن از شیار می شود۔
 • پایه ی اهرم نگهدارنده ی سوزن
 • بازوی بالابرنده - مسئول بالا و پایین بردن اهرم نگهدارنده ی سوزن است۔
 • پایه ی کارتریج
 • کارتریج - اطلاعات رمزگذاری شده در شیارهای صفحه را با یک سوزن می خواند۔
 • شار مغناطیسی افزایش می یابد-ΔΦ ﹤ 0- - اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی افزایش یابد، تغییر شار مغناطیسی مثبت و هم جهت با خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب شمال میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب آن حرکت می کند۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی کاهش یابد، تغییر شار مغناطیسی منفی و درجهت مخالف خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب جنوب آن به سمت قطب شمال آن حرکت می کند۔ طبق قانون دست چپ تغییر شار مغناطیسی جهت جریان القایی را تعیین می کند۔
 • شار مغناطیسی کاهش می یابد-ΔΦ ﹥ 0- - اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی افزایش یابد، تغییر شار مغناطیسی مثبت و هم جهت با خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب شمال میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب آن حرکت می کند۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی کاهش یابد، تغییر شار مغناطیسی منفی و درجهت مخالف خطوط میدان مغناطیسی است و از قطب جنوب آن به سمت قطب شمال آن حرکت می کند۔ طبق قانون دست چپ تغییر شار مغناطیسی جهت جریان القایی را تعیین می کند۔
 • جهت جریان القایی - تغییر شار مغناطیسی-ΔΦ-یک میدان مغناطیسی آشفته ایجاد می کند، که باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم پیچ می شود۔ جهت جریان توسط قانون دست چپ تعیین می شود۔
 • آهنربای دائمی - حرکت آن منجر به تغییر در شار مغناطیسی-یعنی تغییر در تعداد خطوط میدان مغناطیسی-در سیم پیچ می شود۔ تغییر شار، جریان الکتریکی را القا می کند۔
 • سیم پیچ هسته ی آهنربا - حرکت آهنربای دائمی منجر به تغییر در تعداد خطوط میدان مغناطیسی، یعنی تغییر در شار مغناطیسی می شود۔ تغییر شار، جریان الکتریکی را القا می کند۔

روایت

یک گرامافون الکتریکی شیارهای ظریف روی صفحه را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند۔ این سیگنال ها پس از عبور از آمپلی فایر توسط بلندگوها به امواج صوتی تبدیل می شوند۔

ما صفحه ی گرامافون را روی صفحه ی گردان که معمولاً توسط یک تسمه ی محرک حرکت می کند قرار می دهیم۔ چرخش صفحه باید یکنواخت باشد۔ به همین منظور، صفحه ی گردان نسبتاً سنگین است و می تواند بیش از ۲ کیلوگرم وزن داشته باشد۔ به دلیل اینرسی، صفحه ی گردان نوسانات جزئی در سرعت موتور را خنثی می کند۔

اهرم نگهدارنده ی سوزن حاوی یک کارتریج مغناطیسی و یک وزنه ی تعادل است؛ که هرکدام از آنها در یکی از طرفین این اهرم قرار دارند۔ وظیفه ی وزنه ی تعادل، تنظیم فشار سوزن است۔
اگر فشار سوزن خیلی زیاد باشد، فرکانس های بالا کمتر شنیده می شوند و شیارهای صفحه سریعتر از بین می روند۔ اگر فشار سوزن خیلی کم باشد، فرکانس های بالا با صدای بلندتر شنیده می شوند، که باعث افزایش نویز و بیرون پریدن سوزن از شیار می شود۔

با چرخش صفحه، سوزن برجستگی ها و فرورفتگی های موجود در شیارها را دنبال می کند۔ سوزن یک آهنربای دائمی را به حرکت درمی آورد که باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم پیچ های مسی می شود۔

جابجایی آهنربا باعث تغییر خطوط میدان مغناطیسی ، یا به عبارتی تغییر شار مغناطیسی می شود۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی افزایش یابد، تغییر شار مغناطیسی مثبت است، بنابراین از قطب شمال میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب آن حرکت می کند۔ اگر تعداد خطوط میدان مغناطیسی کاهش یابد، تغییر شار مغناطیسی منفی است، بنابراین از قطب جنوب میدان مغناطیسی به سمت قطب شمال آن حرکت می کند۔ اگر انگشت شست دست چپ شما در جهت تغییر شار مغناطیسی باشد، انگشتان دیگر، جهت جریان القایی را نشان می دهند۔ در این انیمیشن، هنگامی که سوزن به سمت چپ حرکت می کند، شار مغناطیسی در سیم پیچ جانبی سمت چپ افزایش و در سیم پیچ جانبی سمت راست کاهش می یابد۔ بنابراین جریان های مخالف در ۲ سیم پیچ جانبی القا می شوند۔

سوزن ها با گذشت زمان فرسوده می شوند۔ سوزن هایی که ازجنس یاقوت کبود هستند بعد از حدود ۱۰۰ ساعت کار و سوزن های از جنس الماس پس از ۱۰۰۰ ساعت کار باید تعویض شوند۔ سوزن های فرسوده کیفیت صدا را پایین می آورند و به شیارهای صفحه آسیب می رسانند۔ آسیب بسیار ریز هم ممکن است باعث ایجاد نویز شود۔ به همین دلیل باید در استفاده و نگهداری از صفحه های گرامافون دقت لازم را بعمل آورد۔

موارد مربوط

Phonograph and gramophone

Edison´s invention records and plays sound from a cylinder, while Berliner´s apparatus uses a disc.

راديو چگونه كار مي كند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد رادیو را نشان می دهد۔

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

خودکار چگونه کار می کند؟

اختراع خودکار نوشتن را بسیار آسانتر کرد۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین لباسشویی

این انیمیشن نحوه عملکرد یک ماشین لباسشویی را نشان می دهد۔

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد۔

سینما- ایالات متحده آمریکا، دهه ۱۹۳۰

سینما ها در دهه ۱۹۱۰ در شهرهای بزرگ ایالات متحده ساخته شده است۔

Dynamo (intermediate)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.