پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

pyrimidine, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, pyrimidine skeleton, cytosine, thymine, uracil, nucleic acid, nucleotide, vitamin, DNA, RNA, base pair, organic chemistry, chemistry, biochemistry, biology

موارد مربوط

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است۔

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است۔

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد۔

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن۔ مونومر پلی استایرن۔

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

یک ترکیب آلی بیولوژیکی و تجربی مهم است۔

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای۔

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک۔ یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند۔

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک۔ نام علمی آن فنیل آمین است۔

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک۔

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است۔

بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₅ )

یک ترکیب بلوری موجود در اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیم ها، نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها است۔

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک۔

۲ - دی اکسی - بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₄ )

یک جزء دی ان ای، حاوی یک گروه هیدروکسیل کمتر از β - D - ریبوز است۔

تمرین مولکولی VII (ترکیبات نیتروژن آلی)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات نیتروژن آلی۔

Added to your cart.