چگونه کار می کند؟ - آسانسور

چگونه کار می کند؟ - آسانسور

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه آسانسورها کار می کنند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

lift, freight lift, lift cabin, cabin, emergency break, call button, counterweight, governor tension sheave, hoisting rope, lifting device, architecture, technology, physics

موارد مربوط

چگونه کار می کند؟ – پله برقی

این انیمیشن نحوه عملکرد پله برقی را نشان می دهد۔

منطقه صنعتی

املاک صنعتی زیرساخت ها و خدمات را برای شرکت ها فراهم می کند۔

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است۔

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

ساختمانهای بلند

ساختمانهای بلند یادگاری از تاریخ بشر و پیشرفت تکنولوژی هستند۔

Added to your cart.