چگونه کار می کند؟ – پله برقی

چگونه کار می کند؟ – پله برقی

این انیمیشن نحوه عملکرد پله برقی را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

escalator, electric motor, emergency stop button, metro, shopping centre, technology

موارد مربوط

چگونه کار می کند؟ - آسانسور

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه آسانسورها کار می کنند۔

مترو

سریعترین وسیله مستقر در مسیر حمل و نقل شهری۔

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

انواع چرخ دنده ها

چرخش چرخ دنده ها گشتاور را به قسمت های دیگر منتقل می کند۔

حمل و نقل روی سطح برقی

واگن برقی و تراموا وسایل حمل و نقل عمومی سازگار با محیط زیست هستند

چگونه کار می کند؟ - ماشین برداشت ترکیبی

برداشت محصول ترکیبی دستگاهی است که محصول را برداشت می کند و دانه را جدا می کند۔

Added to your cart.