گوگرد ( S₈ )

گوگرد ( S₈ )

ماده ای بی بو، زرد، جامد، شانزدهمین عنصر رایج در پوسته زمین است۔ یکی از شناخته شده ترین ترکیبات گوگرد پیریت است، همچنین به عنوان "طلای قلابی" شناخته می شود۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

sulphur, homonuclear molecule, molecule, molecular lattice, octatomic, orthorhombic, monoclinic, amorphous, sulfides, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

تری اکسید گوگرد ( SO₃ )

یکی از اکسیدهای گوگرد، اسید سولفوریک را با آب تشکیل می دهد۔

سولفید هیدروژن ( H₂S )

یک گاز سمی بی رنگ و با بوی مشخص تخم مرغ های فاسد شده۔ در آب های معدنی مشخص و آب های چشمه ها یافت می شود۔

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است۔ یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است۔

اسید سولفوریک ( H₂SO₄ )

مایع بدون رنگ، چسبناک، اسید قوی و با خوردگی زیاد، که در چندین فرآیند صنعتی استفاده می شود۔

سولفورو اسید ( H₂SO₃ )

اسید بدون رنگ و متوسط، تنها در محلول های آبی شناخته شده است۔

یون سولفات ( SO₄²⁻ )

وقتی که اسید سولفوریک پروتون را آزاد می کند یون مرکب تولید می شود۔

متیونین

یک اسید آمینه حاوی گوگرد۔

سيستئين

اسید آمینه حاوی گوگرد، یکی از اسید آمینه هایی که پروتئین را تشکیل می دهد۔

Added to your cart.