آناتومی قلب

آناتومی قلب

این صحنه موقعیت، آناتومی و عملکرد اندام مرکزی سیستم گردش خون انسان را نشان می دهد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

heart, ventricle, atrium, heart valve, cardiovascular system, key, pulmonary artery, aorta, coronary artery, superior vena cava, pulmonary vein, bicuspid valve, دریچه آئورت و ریوی, auscultation landmarks, cardiac septum, cardiac wall, papillary muscle, vein, artery, capillary, rib, sternum, endocardium, pericardium, systemic circulation, pulmonary circulation, diaphragm, lung, chest, ribcage, blood vessels, blood flow, blood, stethoscope, biology, anatomy, anthropology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند۔

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند۔

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند۔

Added to your cart.