چین خوردگی (ابتدایی)

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

folding, fold, syncline, fold mountain, mountain formation, rock layer, compressive force, rock, mountain, nature, geography

موارد مربوط

نماها

چین خوردگی

  • نیروهای فشاری جانبی
  • لایه های سنگ

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگ های قابل تغییر چین ها را شکل دهند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

تعریف اصطلاحات:

چین خوردگی: یک فرآیند زمین شناسی، نیروهای متراکم جانبی باعث ایجاد چین ها در پوسته زمین می شود و منجر به ساختارهای چین خورده می شود۔

چین: واحد اساسی فرآیند چین خوردگی۔

کوه های چین خورده: کوه هایی که عمدتا تحت تاثیر چین خوردگی زمین شناسی شکل گرفته اند۔

انيميشن

  • نیروهای فشاری جانبی

روایت

نیروهای متراکم جانبی وارد شده بر سنگ های قابل تغییر باعث می شوند لایه های سنگ به سمت بالا یا پایین حرکت کنند و به این ترتیب تاقدیس و ناودیس را تشکیل دهند۔

موارد مربوط

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند۔ اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Added to your cart.