پناهندگان و مهاجران

پناهندگان و مهاجران

این انیمیشن بحران فعلی پناهندگان را از دیدگاههای مختلف ارائه می دهد۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

refugee crisis, migration, migrant, European migration crisis, crisis, emigration, right of asylum, immigration, menekültek, humanitarian problem, religious persecution, bevándorlók, political persecution, refugee camp, contemporary era, social problems, developed country, developing country, armed conflicts, economic situation, statistics, accepting country, issuing country, diagram, history, society, European Union, آفریقا, Asia, Middle East, Western Europe, Europe

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Refugee camp in Africa (Darfur)

Because of the military conflict in Sudan, millions of people had to flee their homes.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

The Berlin Wall (1961-1989)

A symbol of division and oppression, the Wall tore a city and numerous families apart.

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است۔

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

Added to your cart.