مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

این مسجد که به سبک معماری متمایزی ساخته شده است، بزرگ‌ترین سازه خشتی در جهان است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Djenné, mosque, آفریقا, Muslim, Islam, Mali, minaret, church, architecture, building, mud, adobe brick, prayer, UNESCO, West Africa, qibla wall, platform, palm tree, رودخانه بنی, UNESCO world heritage, ostrich egg, Great Mosque, religious buildings, قرن بیستم, religion, old town, edifice

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

ترفندهای معماری و تزئینات این مسجد، آن را در میان شاهکارهای هنر اسلامی قرار داده است۔

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

Kaaba (Makkah)

Located in the Grand Mosque of Makkah, the Kaaba shrine is the most sacred site of Islam.

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است۔

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

Refugee camp in Africa (Darfur)

Because of the military conflict in Sudan, millions of people had to flee their homes.

Zulu tribal chief

African tribes have their own distinct cultures.

Added to your cart.