مولکول چربی

مولکول چربی

سه مولکول اسید چرب اشباع شده به یک مولکول گلیسرول متصل است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

مولکول چربی, چربی, neutral fat, triglyceride, lipid, saturated, ester bond, اسید چرب, palmitic acid, stearic acid, glycerol, animal-origin, soap, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

صابون

مولکول های اسید چرب شامل یک سر قطبی و یک دم غیر قطبی هستند، بنابراین آن ها برای از بین بردن لکه های چربی مناسب هستند۔

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند۔

پالمیتیک اسید (اسید هگزادکانوئیک) ( C₁₅H₃₁COOH )

ماده مومی سفید، یک اسید کربوکسیلیک با شماره کربن بالا است۔

اسید استاریک (اکتادکانوئیک اسید) ( C₁₇H₃₅COOH )

جامد، ماده سفید رنگ، ماده ای از روغن های گیاهی و چربی های حیوانی است۔

اسید اولئیک ( سیس - اکتادک - ۹ - اینوئیک اسید) ( C₁₇H₃₃COOH)

یک اسید مونوکربوکسیلیک اشباع نشده۔ این مولکول حاوی پیوند دوتایی در جهت سیس است۔

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

گلیسرول ( پروپان - ۱ ، ۲ ، ۳ - تریول ) ( C₃H₈O₃ )

تریول که اغلب به عنوان ماده ای برای کرم ها و پمادها استفاده می شود۔

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Added to your cart.