میوز

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, تخمک لقاح یافته, DNA, cytology, biology

موارد مربوط

نماها

چرخه زندگی عمومی حیوانات

 • سلول دیپلوئید پدری
 • سلول اسپرم هاپلوئید
 • سلول دیپلوئید مادری - این سلول ها حاوی دو نسخه از هر کروموزوم هستند، یکی از آن ها از مادر و دیگری از طرف پدر است۔ سلول های سوماتیک ما دیپلوئید هستند، در حالی که گامت ها هاپلوئید هستند۔
 • تخمک هاپلوئید - گامت ها هاپلوئید هستند، آن ها حاوی یک مجموعه کروموزوم هستند۔ این ها به فرزندان منتقل می شوند، یعنی آنها مجموعه کروموزوم های مادری را تشکیل می دهند۔ گامتها توسط میوز از سلولهای دیپلوئید تولید می شوند، مرحله دوم فرآیند میوز همچنین به عنوان تقسیم کاهشی شناخته می شود۔
 • باروری - تلفیق دو گامت هاپلوئید یک زیگوت دیپلوئید را تشکیل می دهد۔
 • زیگوت دیپلوئید - سلول های سوماتیک فرزندان از این توسط یک سری میتوز تولید می شوند۔
 • فرزندان - پیکره آن از سلول های دیپلوئید تشکیل شده است که توسط یک سری میتوز از زیگوت تشکیل می شوند۔ سلول های سوماتیک مشخصی با میوز گامت های هاپلوئید تولید می کنند۔
 • میوز - تقسیم سلولی کاهشی۔ یعنی سلول های دیپلوئید حاوی کروموزوم های 2n هستند که به سلول هایی که حاوی n کروموزوم هستند تقسیم می شوند۔ تعداد n ویژگی خاص گونه ها است، برای انسان n = ۲۳ است۔ سلول های سوماتیک دیپلوئید ما حاوی 2n = ۴۶ قطعه ( ۲۳ جفت ) کروموزوم است، در حالی که گامت هاپلوئید حاوی \ nn = ۲۳ کروموزوم است۔
 • میوز

مراحل میوز

 • سانتروزوم - حرکت کروموزوم ها را در طی تقسیم سلولی کنترل می کند۔ از دو مجموعه پروتئین استوانه ای مرتب، میکروتوبول های کوتاه تشکیل شده است۔
 • کروماتین - از دی ان ای و پروتئین ها تشکیل شده است، کروموزوم ها (متراکم) از آن تشکیل می شوند۔
 • دوک تقسیم - از میکروتوبول ها تشکیل شده است که سانتروزوم و سانترومرهای کروموزوم ها را به هم متصل می کنند۔

انیمیشن

 • باروری
 • فرزندان
 • میوز
 • سانتروزوم
 • دوک تقسیم

روایت

در طول چرخه زندگی حیوانات و انسان ها، گامت های هاپلوئید از سلول های سوماتیک دیپلوئید تشکیل می شود۔ سلول دیپلوئید والد شامل دو نسخه از هر کروموزوم است، یکی از طرف مادری و دیگری از طرف پدری است۔

سلول های هاپلوئید دختری حاصل فقط شامل یک مجموعه کروموزوم هستند، تعداد کروموزوم های موجود در آن ها نصف سلول والدی است۔
در هنگام لقاح، مواد ژنتیکی مادر و پدر مخلوط می شوند۔ گامت های هاپلوئید برای تشکیل یک زیگوت دیپلوئید با هم ترکیب می شوند۔ سلول های سوماتیک فرزندان توسط یک سری میتوز از زیگوت تولید می شوند۔ میوز در تولید مثل جنسی نقش اساسی دارد۔

میوز شامل دو مرحله اصلی است که هر دو شامل پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز هستند۔
در طول پروفاز مرحله اول، کروموزوم ها از کروماتین تشکیل شده اند که از دی ان ای و پروتئین تشکیل شده است۔ از آنجایی که پیش از میوز تکثیر دی ان ای انجام می شود، کروموزوم ها حاوی دو کروماتید با محتوای دی ان ای یکسان هستند۔ سلول دیپلوئید است، مجموعه کروموزوم های مادری و پدری در انیمیشن به رنگ قرمز و آبی هستند۔ سپس سانتروزوم تکثیر می شود و به سمت قطب های مخالف سلول حرکت می کند۔

در متافازغشای هسته ای تجزیه می شود، دوک تقسیم تشکیل می شود۔ سپس کروموزوم ها در سطح استوایی سلول در یک خط قرار می گیرند۔ و کراسینگ اور ژنتیکی رخ می دهد: مواد ژنتیکی بطور تصادفی بین کروموزوم های همولوگ رد و بدل می شوند۔ این تا حد زیادی بر تنوع سلول های حاصل تأثیر می گذارد۔

در آنافاز، کروموزوم ها به سمت قطب های مخالف سلول حرکت می کنند، سپس در تلوفاز سلول تقسیم می شود و مجدداً غشا هسته ای تشکیل می شود۔

یعنی تا پایان مرحله اول میوز تعداد کروموزوم ها نصف می شود، دو سلول هاپلوئید دختری از سلول دیپلوئید والدی تشکیل می شوند۔

مرحله دوم فرایند میوز تقسیم کاستمان است۔
در پروفاز، سانتروزوم تکثیر می شود و به سمت دو قطب متقابل سلول حرکت می کند۔

در متافاز غشای هسته ای تجزیه می شود، دوک تقسیم تشکیل می شود۔ سپس کروموزوم ها در سطح استوایی سلول در یک خط قرار می گیرند۔

درآنافاز کروموزوم ها به کروماتیدها تقسیم می شوند و با یک کروماتید کروموزوم ها تشکیل می شوند که سپس به سمت دو قطب متقابل سلول حرکت می کنند۔

سپس در تلوفاز سلول شکافته می شود، و مجددا غشای هسته ای تشکیل می شود۔

یعنی در طی دو مرحله میوز، چهار سلول هاپلوئید از یک سلول دیپلوئیدی تشکیل می شود۔

موارد مربوط

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند۔

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است۔

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Added to your cart.