آلودگی هوا

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

air pollution, smog, climate change, pollution, environmental pollution, contamination, environmental protection, greenhouse effect, greenhouse gas, global warming, light pollution, heat pollution, noise pollution, gas emission, acidic, agriculture, industry, transportation, settlement, air, rain, sulphur dioxide, soot, carbon dioxide, crop production, animal husbandry, geography, environment, nature, society

موارد مربوط

نماها

آلودگی هوا

 • آلودگی هوای کشاورزی
 • آلودگی هوای شهری
 • آلودگی هوای صنعتی

آلودگی هوای کشاورزی

 • انتشار گاز
 • انتشار شیمیایی
 • دی اکسید کربن و انتشار \ n دوده
 • تولید برنج
 • کشاورزی متمرکز
 • لقاح ، آفت کش ها \ nاستفاده از
 • جنگل زدایی
 • آتش سوزی جنگل
 • کشاورزی دامداری متمرکز

آلودگی هوای صنعتی

 • انتشار \ nدر جو
 • دود ، دوده ، \ n دی اکسید کربن \ n دی اکسید سولفور
 • در جو پخش می شود

آلودگی هوای شهری

 • آلودگی گرما
 • انتشار گاز
 • آلودگی صوتی
 • ترافیک
 • گازهای خروجی - اکسید نیتروژن ، منوکسید کربن ، دی اکسید گوگرد ، هیدروکربن ها ، فلزات سنگین
 • ترافیک ، تولید صنعتی

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

Pollution

Pollution is the negative effect of human activity on the natural environment.

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

مونوکسید نیتروژن (اکسید نیتریک) ( NO )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا، واسطه ای در تولید اسید نیتریک است۔

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است۔ یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است۔

مونوکسید کربن ( CO ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

نیتروژن ( N₂ ) (ابتدایی)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

ماشین الکتریکی

مدل S تسلا یکی از اولین خودروهای الكتريكي است که از نظر تجاری در دسترس است۔

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

پیل سوختی

پیل سوختی انرژی الکتریکی سازگار با محیط زیست را تولید می کند که توسط واکنش شیمیایی بین اکسیژن و هیدروژن تولید می شود۔

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد۔

مونوکسید کربن ( CO ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Added to your cart.