پالمیتیک اسید (اسید هگزادکانوئیک) ( C₁₅H₃₁COOH )

پالمیتیک اسید (اسید هگزادکانوئیک) ( C₁₅H₃₁COOH )

ماده مومی سفید، یک اسید کربوکسیلیک با شماره کربن بالا است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

palmitic acid, hexadecanoic acid, carboxylic acid, fatty acid, saturated, fat, oil, soap, palmitates, palm oil, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

مدل گلوله و میله

پالمیتیک اسید، اسید هگزادکانوئیک C₁₅H₃₁COOH

اطلاعات

جرم مولی: ۲۵۶/۴۳ گرم بر مول

نقطه ذوب: ۶۳ درجه سانتیگراد

نقطه جوش: ۳۵۰ درجه سانتیگراد

چگالی: ۰/۸۵۲۷ گرم بر سانتی متر مکعب

گرمای احتراق: -۹۹۷۷/۹ کیلوژول بر مول

ویژگی ها

پالمیتیک اسید یک اسید چرب اشباع است۔ این ماده جامد سفید و اشتعال پذیر با سختی موم است۔ در آب حل نمی شود، اما در الکل و سایر حلال های غیر قطبی به خوبی حل می شود۔ نمک های سدیم و پتاسیم آن صابون ها هستند۔

پیدایش و تولید

گلیسرول استر اسید پالمیتیک در بیشتر چربی ها و روغن های طبیعی موجود است ۔

موارد مصرف

از این ماده در ساخت پالمیتات ها، روغنهای روان ساز، صابون ها و عامل آغشته کننده استفاده می شود۔

مدل فضاپرکن

روايت

موارد مربوط

اسید استاریک (اکتادکانوئیک اسید) ( C₁₇H₃₅COOH )

جامد، ماده سفید رنگ، ماده ای از روغن های گیاهی و چربی های حیوانی است۔

اسید اولئیک ( سیس - اکتادک - ۹ - اینوئیک اسید) ( C₁₇H₃₃COOH)

یک اسید مونوکربوکسیلیک اشباع نشده۔ این مولکول حاوی پیوند دوتایی در جهت سیس است۔

صابون

مولکول های اسید چرب شامل یک سر قطبی و یک دم غیر قطبی هستند، بنابراین آن ها برای از بین بردن لکه های چربی مناسب هستند۔

مولکول چربی

سه مولکول اسید چرب اشباع شده به یک مولکول گلیسرول متصل است۔

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند۔

Added to your cart.