لباس - اروپای غربی، قرن ۱۰ الی ۱۲

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۰ الی ۱۲

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothes, clothing, silk, mantle, lifestyle, Roman, Western Europe, culture, history of lifestyles, 10th-12th centuries, high middle ages, Middle Ages

موارد مربوط

نماها

لباس قرن ۱۰ الی ۱۲

لباس مردانه

لباس زنانه

موارد مربوط

لباس - اروپای غربی، قرن ۵ الی ۱۰

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن سیزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Medieval Christian king

Medieval kings were typically depicted sitting on their thrones, wearing a crown and the Royal regalia.

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Medieval keep

Keeps were typical buildings in the Middle Ages, also built independently from castles.

Medieval knight

Medieval knights were vassals of feudal lords and fought on horseback in battles.

Medieval town

Medieval townhouses were built from stone or brick and were several storeys high.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۵

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن چهاردهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Abbey of Saint Gall (11th century)

The building complex was one of the most important Benedictine abbeys for centuries.

Hierarchy of the Medieval Christian church (11th century)

This animation shows the hierarchical structure of the Medieval Christian church.

The Knights Templar (12th-13th century)

One of the most important religious military orders, formed in the era of the Crusades.

لباس - قرن بیست و یکم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن شانزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Added to your cart.