خانه ی رعیتی قرون وسطایی

خانه ی رعیتی قرون وسطایی

خانه های رعیتی در قرون وسطا سازه هایی ساده و یک طبقه بودند که از گل و چوب روی زمین ساخته شده بودند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

farmhouse, place of residence, living area, lifestyle, house, Middle Ages, architecture, mud, wooden framework, wickerwork

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

انواع مزارع و روستاها

ساختار و تراکم مزارع و روستاها به ویژگی های جغرافیایی منطقه بستگی دارد۔

خانه جاماها

خانه های سیاه و سفید یک نمونه از مسکن های مجارستان در دوره اریپاد بودند۔

استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

در دوره ی آرپاد خانه ها معمولا به شکل گودال بودند۔

مزرعه ای در اروپای مرکزی - قرن نوزدهم

خانه های کشاورزی اروپای مرکزی در قرن نوزدهم دارای ویژگی های داخلی و خارجی خاصی بودند۔

یورت - چادر عشایر -

یک چادر دایره ای خمره ای شکل قابل حمل با پوشش نمدی که معمولا عشایر از آن استفاده می کردند۔

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Medieval town

Medieval townhouses were built from stone or brick and were several storeys high.

عصارخانه

ماشین آلاتی که با نیروی حیوانات کار می کردند عمدتا در آسیاب ها، برای خردکردن دانه ها استفاده می شدند۔

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Added to your cart.