هیستیدین

هیستیدین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

histidine, His, amino acid, protein, peptide, polypeptide, polar side chain, zwitterionic structure, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, molecule, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

نماها

زویتریون

هیستیدین ( C₆H₉N₃O₂ )

داده ها

جرم مولی: ۱۵۵/۱۵

نقطه ذوب: ۲۸۲ درجه سانتیگراد

نقطه جوش: ۴۵۸ درجه سانتیگراد

چگالی: ۱/۴۲۳ گرم بر سانتیمتر مکعب

خواص

هیستیدین یک اسید آمینه نیمه ضروری است۔ یک ماده بی رنگ و کریستالی است که به خوبی محلول در آب است، در اتانول به مقدار ضعیفی محلول و در اتر نامحلول است۔ یک جزء مهم هموگلوبین است۔ در نتیجه کربوکسیل زدایی هیستیدین، هیستامین ایجاد می شود۔

پیدایش و تولید

هیستیدین در گیاهان به صورت آزاد یافت می شود، اما در پروتئین ها مانند کازئین، فیبرین، کراتین و پروتئین هایی که در سفیده تخم مرغ یافت می شود، به مقدار زیادی به شکل متصل و دارای پیوند است۔ سنتز و تجزیه هیستیدین فرایند پیچیده ای است۔

موارد مصرف

هیستیدین بلوک ساختمانی پروتئین ها است۔

مدل فضا پر کن زویتریون

مولکول

مدل فضا پر کن مولکول

روايت

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

Added to your cart.